از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آن گاه که آسمان شکافته شود. [ نظرات / امتیازها ]
2) و به ( اراده حتمی ) پروردگار خود ( تکوینا ) گوش سپارد و سزاوار است ( که چنین باشد ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که این زمین ( به واسطه بزرگ شدن آن یا هموار شدنش بدون کوه ها و دریاها ) گسترده شود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه در درون دارد بیرون افکند و تهی گردد. [ نظرات / امتیازها ]
5) و به ( اراده حتمی ) پروردگارش گوش سپارد و سزاوار است ( که چنین باشد ) ، ( جواب دو جمله شرطیّه این است که: انسان پروردگارش را دیدار کند و به حسابش رسیدگی شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) در آن هنگام که آسمان [ کرات آسمانی ] شکافته شود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و تسلیم فرمان پروردگارش شود- و سزاوار است چنین باشد- [ نظرات / امتیازها ]
3) و در آن هنگام که زمین گسترده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه در درون دارد بیرون افکنده و خالی شود ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و تسلیم فرمان پروردگارش گردد- و شایسته است که چنین باشد- [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) وقتی آسمان بشکافد . [ نظرات / امتیازها ]
2) و فرمان پروردگارش را گوش می دهد و سزاوار شنیدن و امین پروردگارش می شود . [ نظرات / امتیازها ]
3) و زمانی که زمین با از بین رفتن پستی و بلندی ها فراخ می گردد . [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه در جوف دارد بیرون انداخته ، خود را تهی می سازد . [ نظرات / امتیازها ]
5) و تسلیم فرمان پروردگارش می گردد و سزاوار خطاب و امین او می گردد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) هنگامی که آسمان شکافته شود. [ نظرات / امتیازها ]
2) و به فرمان حق گوش فرا دارد و البته سزد که فرمان او پذیرد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که زمین وسیع و منبسط شود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و هر چه در درون دل پنهان داشته ( از مردگان و گنجها و معادن ) همه را به کلی بیرون افکند و تهی گردد. [ نظرات / امتیازها ]
5) و به فرمان خدا گوش فرا دهد د البته سزد که فرمان او پذیرد ( در آن هنگام قیامت بر پا شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) آن گاه که آسمان ز هم بشکافد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و پروردگارش را فرمان بَرَد و [ چنین ] سِزَد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که زمین کشیده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه را که در آن است بیرون افکند و تُهی شود ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و پروردگارش را فرمان بَرَد و [ چنین ] سزد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) آن گاه که آسمان از هم بشکافد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و پروردگارش را فرمان برد و سزد که چنین کند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که زمین کشیده و گسترده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و مردگانی را که در دل دارد بیرون افکند و از آنها تهی گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و پروردگارش را فرمان برد و سزد که چنین کند ، آن گاه که این حوادث رخ دهد ، رستاخیز برپا می شود و همگان به دیدار پروردگار خود خواهند شتافت و سزای کردارشان را خواهند دید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) هنگامی که آسمان بشکافد [ نظرات / امتیازها ]
2) و فرمان پروردگارش را اطاعت کند ، و [ به این اطاعت از فرمان ، ] سزاوارتر گردد [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که زمین گسترده شود [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه را در درون دارد بیرون افکند ، و تهی گردد [ نظرات / امتیازها ]
5) و فرمان پروردگارش را اطاعت کند ، و [ به این اطاعتِ از فرمان ، ] سزاوارتر گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
بیاد آر ناگه رسد یک زمان
که بشکافد از هم بلند آسمان

[ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
2) دهد گوش بر امر یکتا خدا
سزد گر دهد گوش بر کبریا

[ نظرات / امتیازها ]
3) در آن سخت روز جزا همچنین
شود صاف و یکدست خاک زمین
[ نظرات / امتیازها ]
4) هر آنچه که کردست در دل نهان
سراسر برون افکند آن زمان
[ نظرات / امتیازها ]
5) نیوشد سخنهای پروردگار
سزد گر دهد گوش بر کردگار

[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه اثناعشری
1) آنگاه‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ شود و ملائکه‌ ‌آن‌ ‌به‌ زمین‌ نازل‌ شوند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
1) زمانی‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ شد‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و اطاعت‌ کرد ‌او‌ ‌از‌ دستور پروردگار و پابرجا شد‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) و زمانی‌ ‌که‌ زمین‌ انبساط پیدا کرده‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) و بلندیهای‌ و پستیهای‌ ‌آن‌ گشایش‌ داشته‌، و آنچه‌ ‌در‌ داخل‌ زمین‌ بوده‌ بیرون‌ گردیده‌ و ‌خود‌ ‌را‌ تخلیه‌ کرده‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) و فرمان‌ خداوند ‌را‌ اطاعت‌ نمود‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
1) آنگاه‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ شود و ملائکه‌ ‌آن‌ ‌به‌ زمین‌ نازل‌ شوند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و بشنود و فرمانبرد مر پروردگار ‌خود‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنگاه‌ ‌که‌ زمین‌ کشیده‌ شود ‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) و بیرون‌ افکند آنچه‌ ‌در‌ درون‌ اوست‌ ‌از‌ گنجها و اموات‌،و بیرون‌ افکند آنچه‌ ‌در‌ درون‌ اوست‌ ‌از‌ گنجها و اموات‌، [ نظرات / امتیازها ]
5) و فرمان‌ برد زمین‌ مر حکم‌ پروردگار ‌خود‌ ‌را‌، ‌در‌ بیرون‌ افکندن‌ و خالی‌ شدن‌ ‌از‌ همه‌ وَ حُقَّت‌: و سزاوار گردانیده‌ ‌شده‌ ‌است‌ حکم‌ ربّانی‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
1) زمانی‌ ‌که‌ آسمان‌ شکافته‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
2) و بشنود و اطاعت‌ کند ‌که‌ شکافته‌ شودو حق‌ ‌آن‌ ‌هم‌ همین‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامیکه‌ زمین‌ پهن‌ و گسترده‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
4) و ‌هر‌ چه‌ ‌در‌ درون‌ دارد بیرون‌ افکند و باطن‌ ‌آن‌ ‌از‌ ‌هر‌ چه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌است‌ خالی‌ گردد و چیزی‌ ‌در‌ ‌آن‌ باقی‌ نماند. [ نظرات / امتیازها ]
5) و بشنود و امر پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ اطاعت‌ کند و حق‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ مطیع‌ و منقاد امر خالق‌ و مالک‌ ‌خود‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) سؤالات مسابقه «انسان برای زندگی بهتر» [ نظرات / امتیازها ]
2) سؤالات مسابقه «انسان برای زندگی بهتر» [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ وقتی‌ ‌که‌ زمین‌ گسترش‌ یابد. [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ و آنچه‌ ‌در‌ درون‌ دارد بیافکند و خالی‌ ماند. [ نظرات / امتیازها ]
5) -‌ و اطاعت‌ کند ‌از‌ پروردگارش‌ و اطاعتش‌ حتمی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) بنام‌ خداوند بخشاینده‌ مهربان‌

‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ آسمان‌ بشکافد (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و انقیاد نماید مر پروردگارش‌ ‌را‌ و سزاوار شد (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ زمین‌ کشیده‌ شود (3) [ نظرات / امتیازها ]
4) و بیرون‌ آید آنچه‌ ‌در‌ آنست‌ و خالی‌ شود (4) [ نظرات / امتیازها ]
5) و انقیاد نماید مر پروردگارش‌ ‌را‌ و سزاوار شد (5) [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
1) هنگامی که آسمان شکافته شود [ نظرات / امتیازها ]
2) و به پروردگارش گوش داده و شایسته است [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که زمین گسترده (هموار) می گردد [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه درون خود دارد بیرون انداخته و تهی می گردد [ نظرات / امتیازها ]
5) و به پروردگار خود گوش می دهد و سزاوار می گردد [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
1) هنگامى که (کرات) آسمان شکافته شود، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به (فرمان) پروردگارش گوش فرا دهد و شایسته شود، [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامى که زمین گسترانده شود، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه در آن است (بیرون) افکند و خالى شود، [ نظرات / امتیازها ]
5) و به (فرمان) پروردگارش گوش فرا دهد و شایسته شود، [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
1) چون آسمان شکافته شود [ نظرات / امتیازها ]
2) و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و چون زمین منبسط شود،«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و هر چه را که در درون دارد بیرون افکند و تهى گردد،«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند.«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
1) آن‌گاه که آسمان بشکافد« [ نظرات / امتیازها ]
2) و فرمان پروردگار خویش برد و حق همین است [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن‌گاه که زمین کشیده شود«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه را درون خود دارد بیرون افکند و تهى شود«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) و فرمان پروردگار خویش برد و حق همین باشد«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
1) هنگامی که آسمان می‌شکافد [ نظرات / امتیازها ]
2) و فرمان پروردگارش را می‌برد، و چنین هم می‌سزد و حق هم همین است. [ نظرات / امتیازها ]
3) و هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن، صاف و هموار می‌گردد). [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در درون خود دارد بیرون می‌اندازد، و (از آنها) خالی می‌گردد. [ نظرات / امتیازها ]
5) و فرمان پروردگارش را می‌برد، و چنین هم می‌سزد و حق هم همین است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
1) آنگاه که آسمان بشکافد«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و به [امر] پروردگارش گوش بسپارد و خود چنین سزد«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنگاه که زمین بازکشیده گردد«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و هر چه در دل آن است بیرون اندازد و تهى گردد«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) و به [امر] پروردگارش گوش بسپارد و خود چنین سزد«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
2) و خداوندگارش را فرمان بَرَد و سزاوار باشد [که فرمان بَرَد]. ( 2 ) [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که زمین کشیده شود، ( 3 ) [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه [از اموات] در درونش هست بیرون افکند و کاملاً تهى شود. ( 4 ) [ نظرات / امتیازها ]
5) و خداوندگارش را فرمان بَرَد سزاوار باشد که [فرمان بَرَد]. ( 5 ) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد صادقی تهرانی
1) آن‌گاه که آسمان از هم بشکافد.«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و پروردگارش را فرمان برد و (چنان) سزد.«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن‌گاه که زمین کشیده شود،«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه را در درون دارد برون افکند و تهی گردد.«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) و پروردگارش را فرمان برد و (چنان) سزد.«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
3) و آنگاه که زمین هموار شود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه در آن است بیرون اندازد و خالى گردد. [ نظرات / امتیازها ]
5) و به فرمان پروردگارش گوش سپرد که چنین سزد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
1) آنگاه که آسمان شکافته شود.«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و به پروردگار خود گوش سپارد و فرمان برد و این سزاوار اوست.«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنگاه که زمین کشیده و گسترده شود- به اینکه کوه‌ها از میان برداشته و زمین هموار گردد-.«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنچه را درون خود دارد- مُردگان- بیرون افکند و تهى گردد.«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) و به پروردگار خود گوش سپارد و فرمان برد و این سزاوار اوست.«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
1) گاهی که آسمان بشکافت‌«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و فرمان برد برای پروردگار خویش و سزاوار شد«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و گاهی که زمین کشیده (پهن) شد«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و افکند آنچه در آن است و تهی شد«4» [ نظرات / امتیازها ]