از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به آسمان و آن آینده شب. [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه می دانی آن آینده شب چیست! [ نظرات / امتیازها ]
3) آن ستاره فروزان است که ( نورش ) شکافنده ( تاریکی ها ) است. [ نظرات / امتیازها ]
4) ( سوگند به اینها ) که هیچ نفسی نیست جز آنکه بر او ( و اعمالش ) نگهبانی است ( نگهبان فرد یا گروه که خود او را در دنیا از حوادث ، و عقاید و اعمالش را به نوشتن در صحایف نگه دارد و مراقب او در برزخ و قیامت تا مرز رسیدن به منزلگه خلود باشد ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) سوگند به آسمان و کوبنده شب! [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو نمی دانی کوبنده شب چیست! [ نظرات / امتیازها ]
3) همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکیهاست! [ نظرات / امتیازها ]
4) ( به این آیت بزرگ الهی سوگند ) که هر کس مراقب و محافظی دارد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به آسمان و به طارق . [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه می دانی که طارق چیست . [ نظرات / امتیازها ]
3) ستاره ای است که پرده ظلمت را می درد . [ نظرات / امتیازها ]
4) ( سوگند به آن دو که ) هیچ انسانی نیست مگر آنکه نگهبانی بر او موکل است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به آسمان و طارق آن. [ نظرات / امتیازها ]
2) و چگونه توانی طارق آسمان را بدانی؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) طارق همان کوکب درخشان است که نورش نفوذ کند. [ نظرات / امتیازها ]
4) ( قسم به اینان ) که هیچ شخصی نیست جز آنکه او را البته ( از طرف خدا ) مراقب و نگهبانی هست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد. [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه دانی که اختر شبگرد چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) آن اختر فروزان. [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانی بر او [ گماشته شده ] است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به آسمان و آن آشکار شونده در شب ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه چیز تو را آگاه کرده است که آن آشکار شونده در شب چیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) آن ستاره درخشان است ، [ نظرات / امتیازها ]
4) سوگند به اینها که هیچ کس نیست مگر این که نگهبانی بر او گمارده شده است که اعمال نیک و بد او را ثبت می کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به آسمان و به چیزی که در شب پدیدار می شود [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه می دانی چیزی که در شب پدیدار می شود ، چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) همان ستاره درخشانی است که پرده ظلمت را می شکافد. [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ کس نیست مگر اینکه بر او نگهبانی است. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - بهرامپور
1) سوگند ‌به‌ ستاره شبگرد [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
1) بنام‌ خداوند بخشنده مهربان‌

قسم‌ ‌به‌ آسمان‌ و کوبنده‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه‌ چیز فهمانید تو ‌را‌ ‌که‌ چیست‌ کوبنده‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) ستاره‌ئی‌ ‌که‌ نفوذ کننده‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) نیست‌ هیچ‌ نفسی‌ مگر اینکه‌ ‌برای‌ ‌او‌ حفظ کننده‌ایست‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) سوگند ‌به‌ آسمان‌ و ‌به‌ ‌آن‌ ‌که‌ ‌در‌ شب‌ می‌آید. [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه‌ دانی‌ ‌که‌ طارق‌ چیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
3) ستاره تابنده‌.» [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ‌ نفسی‌ نیست‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌او‌ نگاهبانی‌ گماشته‌ نشده‌ ‌باشد‌.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
1) سوگند بآسمان‌ و آینده‌ ‌در‌ شب‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه‌ میدانی‌ تو چیست‌ آینده‌ ‌در‌ شب‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) ‌آن‌ ستاره درخشان‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) نیست‌ هیچ‌ کسی‌ مگر آنکه‌ ‌بر‌ ‌او‌ نگهبانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) بنام‌ خداوند بخشاینده‌ مهربان‌

بآسمان‌ و آینده‌ بشب‌ (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه‌ دانا کرد ترا ‌که‌ چیست‌ آینده‌ بشب‌ (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) ستاره‌ درخشنده‌ ‌است‌ (3) [ نظرات / امتیازها ]
4) ‌که‌ نیست‌ نفسی‌ مگر ‌که‌ ‌بر‌ اوست‌ نگهبانی‌ (4) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) قسم به آسمان و ستاره ی درخشانی که در آن ظاهر می شود. [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه می دانی که طارق چیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) (طارق ) همان ستاره ی بلند و درخشانی است که نزدیک است با نور خیره کننده اش سقف آسمان را سوراخ کند . [ نظرات / امتیازها ]
4) (سوگند به این دو آیت خداوند ) که تمامی نفسها نگهبانی برای مراقبت دارند . [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر نور
2) تو چه می‌دانی که ستارگانی که شبانگاهان پدیدار می‌گردند چه هستند ؟ !‏ [ نظرات / امتیازها ]
3) ستارگان درخشانی هستند که ( با نور خود دل تاریکیها را می‌شکافند و ) سوراخ می‌کنند .‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) کسی وجود ندارد مگر این که بر او نگهبانی است ( که او را می‌پاید و پندار و کردار و گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ می‌نماید ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
1) سوگند به آسمان! سوگند به (اختر) شبگرد! [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه چیز تو را آگاه کرد که (اختر) شبگرد چیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ شخصى نیست مگر آنکه بر او نگهبانى (گماشته) است! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آقای ابوالفضل بهرام پور
1) قسم به آسمان و آن ستاره‏ى شبگرد [ نظرات / امتیازها ]
  اسماعيل محمد نژاد کياسري
1) سوگند به آسمان و ستاره زیبا که دارای نګهبان است.
[ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - جلال الدین فارسی
1) ‌به‌ آسمان‌ سوگند و ‌به‌ پیدا شونده‌ ‌در‌ شب‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه‌ دانی‌ ‌که‌ شباینده‌ چیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
3) ستاره‌ درخشنده‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچکس‌ نیست‌ مگر ‌که‌ ‌بر‌ ‌او‌ نگهبانی‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی اله دهلوی
1) قسم‌ بآسمان‌ و قسم‌ بچیزیکه‌ وقت‌ شب‌ پدید می‌آید [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه‌ چیز مطلع‌ ساخت‌ ترا ‌که‌ چه‌ چیز بوقت‌ شب‌ پدید آینده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) که‌ ‌آن‌ ستاره درخشنده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) نیست‌ هیچ‌ شخص‌ مگر ‌بر‌ وی‌ فرشته‌ نگهبانی‌ کننده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
1) سوگند بآسمان‌ و ستاره‌های‌ پیدا شونده‌ ‌در‌ شب‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه‌ میدانی‌ چیست‌ طارق‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) همان‌ ستاره‌ درخشان‌ ‌که‌ نورش‌ فرو رود [ نظرات / امتیازها ]
4) نیست‌ شخصی‌ مگر آنکه‌ ‌برای‌ ‌او‌ نگهبانی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
  محمد رحيم
1) سوگند به آسمان و سوگند به طارق که در آسمان حرکت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه می دانی که طارق آسمان گرد چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) همان ستاره درخشان ظلمت شکن است. [ نظرات / امتیازها ]
4) (به این ها سوگند که) هیچ نفسی نیست که برای آن حافظ و نگهبانی گمارده نشده باشد. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - اطیب البیان
1) (1) (و السماء و الطارق ):(سوگند به آسمان و ستاره ظاهر شونده ) [ نظرات / امتیازها ]
2) (2) (و ما ادریک ما الطارق ):(و تو چه می دانی که آن ستاره چیست ؟) [ نظرات / امتیازها ]
3) (3) (النجم الثاقب ):(ستاره ای است که پرده ظلمت را می درد) [ نظرات / امتیازها ]
 » ایتی
1) سوگند به آسمان و به آنچه در شب آید.«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه دانى که آنچه در شب آید چیست؟«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) ستاره‌اى است درخشنده.«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبانى است.«4» [ نظرات / امتیازها ]
 » بهرام پور
1) قسم به آسمان و آن ستاره‌ى شبگرد«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه مى‌دانى ستاره‌ى شبگرد چیست«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) آن ستاره‌ى درخشان«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ کس نیست مگر این که نگهبانى بر او هست«4» [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر راهنما
1) قَسَم به آسمان و قَسَم به آن «طارق». [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه چیز تو را آگاه ساخته است که آن طارق چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) همان ستاره درخشان است. [ نظرات / امتیازها ]
4) که هیچ کس نیست مگر این که بر او نگهبانى هست. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمدل
1) سوگند به آسمان و به ستارگانی که شبانگاهان پدیدار می‌آیند! [ نظرات / امتیازها ]
2) تو چه می‌دانی که ستارگانی که شبانگاهان پدیدار می‌گردند چه هستند؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) ستارگان درخشانی هستند که (با نور خود دل تاریکیها را می‌شکافند و) سوراخ می‌کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) کسی وجود ندارد مگر این که بر او نگهبانی است (که او را می‌پاید و پندار و کردار و گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ می‌نماید). [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
1) سوگند به آسمان و شباینده‌«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه دانى شباینده چیست‌«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) ستاره درخشان است‌« [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ جانى نیست مگر آنکه بر او نگهبانى هست‌«4» [ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
1) سوگند به آسمان و فرودآینده(ای) از آن.«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه فهماندت که آن فرودآینده چیست‌؟«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) اختر فروزان سوراخ‌کن.«3 [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ کس نیست مگر اینکه در آن هنگام (و هنگامه)، نگاهبانی (ربّانی) بر او (گماشته شده) است.«4» [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
1) سوگند به آسمان و آینده در شب،«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه دانى که آینده در شب چیست؟«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) ستاره درخشان است،«3 [ نظرات / امتیازها ]
4) که هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبانى هست.«4» [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
1) سوگند به آسمان و آن ستاره شبگرد [ نظرات / امتیازها ]
2) - و تو چه مى دانى که آن ستاره شبگرد چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) - همان ستاره فروزان، [ نظرات / امتیازها ]
4) [به این دو نشان، از نشانه هاى بى شمار قدرت خدا سوگند] که هیچ کس نیست جز این که نگهبانى بر او گمارده شده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » معزی
1) سوگند به آسمان و به شب درآینده‌«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و چه دانستت چیست شب درآینده‌«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) آن ستاره تابنده‌«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) نیست کسی جز بر او است نگهبانی‌«4» [ نظرات / امتیازها ]
  زينب افراونده - تدبر شخصی
2) و تو چه می دانی (که ) چیست ستاره شبگرد (طارق) [ نظرات / امتیازها ]
3) (آن طارق همان) ستاره درخشنده نافذ(سوراخ کننده) [ نظرات / امتیازها ]
4) هیچ نفسی(کسی) نیست مگر اینکه برآن(فرشتگانی) حفاظت و نگهبانی می کنند [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) سوگند به آسمان و شکافنده تاریکی ها [ نظرات / امتیازها ]
1) سوگند به آسمان و دلیل و راهنمای شب [ نظرات / امتیازها ]
2) و تو چه می دانی آن دلیل و برهان روشنایی شب چیست [ نظرات / امتیازها ]
3) همان ستاره ای که پرده سیاهی و ظلمت شب را کنار زده و با تلالو خود آسمان را روشن و رخشان می کند [ نظرات / امتیازها ]
4) ( سوگند به آن دو که ) هیچ کس ( نفسی ) نیست که به حال خود رها شده باشد و بر آن مراقب کننده ای نگمارند [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
1) سوگند به آسمان و پیداشونده در شب [ نظرات / امتیازها ]