از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
1) هَلْ : حرف استفهام
أَتَاکَ :فعل ماضی وکاف ضمیر متصل فی محل نصب مفعول به
حَدِیثُ:مرفوع ،فاعل
الْغَاشِیَةِ:مجرور و مضاف الیه ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) وُجُوهٌ:مرفوع ،مبتدا
یَوْمَئِذٍ:ظرف زمان،مفعول فیه
خَاشِعَةٌ:مرفوع،خبر ﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) عَامِلَةٌ:صفت مرفوع
نَاصِبَةٌ:صفت مرفوع ﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) تَصْلَىٰ:فعل مضارع و"هو"فاعل
نَارًا:اسم منصوب ،مفعول به
حَامِیَةً:صفت و منصوب ﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) تُسْقَىٰ:فعل مضارع مبنی للمجهول و"هو"نائب فاعل
مِنْ عَیْنٍ:جار ومجرور و" تُسْقَىٰ"متعلق
آنِیَةٍ:صفت و مجرور ﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) لَیْسَ:فعل ماضی از اخوات "کان" وخبر محذوف
لَهُمْ :جار ومجرور ومتعلق محذوف
طَعَامٌ:اسم مرفوع ،اسم " لَیْسَ"
إِلَّا:از اداه استثنا و" مِنْ ضَرِیعٍ"مستثنی
مِنْ ضَرِیعٍ:جارو مجرور ومتعلق "من ضریع "/"طَعَامٌ" است ﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) لَا:حرف نفی/ یُسْمِنُ فعل مضارع و"هو"فاعل
وَ:عاطفه/لَا:حرف نفی/ یُغْنِی:فعل مضارع و"هو"فاعل
مِنْ:جر زائد/ جُوعٍ:درمحل نصب مفعول به ﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) هَلْ «ح.استفهام»
أَتاکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «(ک)مفعول به»
حَدِیثُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
الْغاشِیَةِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
2) وُجُوهٌ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
خاشِعَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
3) عامِلَةٌ «نعت، تابع»
ناصِبَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
4) تَصْلى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل[هی]» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
ناراً «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
حامِیَةً «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
5) تُسْقى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «ن.فاعل[هی]»مِ
نْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
عَیْنٍ «اسم مجرور یا در محل جر»
آنِیَةٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
6) لَیْسَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
لَهُمْ «حرف جر و اسم مجرور» «خبرلیس محذوف»
طَعامٌ «اسم لیس»
إِلاَّ «حرف استثناء»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
ضَرِیعٍ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
7) لا «حرف نفی غیر عامل»
یُسْمِنُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
وَ «واو عطف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
یُغْنِی «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مِنْ «ح.جرزائد»
جُوعٍ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]