از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
1) وَ:قسم /الشَّمْسِ:مجرور،جار ومجرور ومتعلق آن،محذوف/ وَ:عطف به ماقبل/ضُحَا:معطوف /هَا:ضمیر متصل در محل جر به اضافه، مضاف الیه ﴿١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ:حرف عطف/الْقَمَرِ:معطوف به " الشَّمْسِ "/ إِذَا:مفعول فیه/ تَلَا:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل درمحل نصب ،مفعول به/و"هو"فاعل ﴿٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ:عطف/النَّهَارِ:معطوف/ إِذَا:مفعول فیه/ جَلَّا:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل در محل نصب،مفعول به/و"هو"فاعل ﴿٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ:عطف/اللَّیْلِ:معطوف/ إِذَا:مفعول فیه/ یَغْشَا:فعل مضارع مرفوع /هَا:ضمیر متصل در محل نصب ،مفعول به/و"هو"فاعل ﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
5) وَ:حرف عطف/السَّمَاءِ:معطوف/ وَ:عطف/مَا:حرف مصدری/ بَنَا:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل در محل نصب ،مفعول به و"هو"فاعل ﴿٥﴾ [ نظرات / امتیازها ]
6) وَ:عطف/الْأَرْضِ:معطوف/ وَ:عطف/مَا:حرف مصدری/ طَحَا:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل در محل نصب،مفعول به/و"هو"فاعل ﴿٦﴾ [ نظرات / امتیازها ]
7) وَ:حرف عطف/نَفْسٍ:معطوف/ وَ:حرف عطف/مَا:حرف مصدری/ سَوَّا:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل درمحل نصب ،مفعول به/و"هو"فاعل ﴿٧﴾ [ نظرات / امتیازها ]
8) فَ:عطف /أَلْهَمَ:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل در محل نصب ،مفعول به/ فُجُورَ:مفعول به ثانی/هَا:در محل جر به اضافه ،مضاف الیه/ وَ:عطف/اتَقْوَا:معطوف/هَا:در محل جر مضاف الیه ﴿٨﴾ [ نظرات / امتیازها ]
9) قَدْ:حرف تحقیق/ أَفْلَحَ:فعل ماضی مبنی بر فتح/و"هو"فاعل/ مَنْ :مفعول به وموصول/زَکَّا:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل در محل نصب مفعول به/و"هو"فاعل/و" زَکَّاهَا"صله ﴿٩﴾ [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ:حرف عطف/قَدْ:حرف تحقیق/ خَابَ:فعل ماضی مبنی بر فتح/و"هو"فاعل/ مَنْ:در محل نصب مفعول به وموصول و" دَسَّاهَا"صله / دَسَّا:فعل ماضی مبنی بر فتح/و"هو"فاعل/ هَا:ضمیر متصل در محل نصب مفعول به/و"هو"فاعل ﴿١٠﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
الشَّمْسِ «اسم مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
ضُحاها «معطوف، تابع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
الْقَمَرِ «معطوف، تابع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
تَلاها «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
النَّهارِ «معطوف، تابع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
جَلاَّها «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ «واو عطف»
اللَّیْلِ «معطوف، تابع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
یَغْشاها «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
5) وَ «واو عطف»
السَّماءِ «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
ما «ح.مصدری»
بَناها «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
6) وَ «واو عطف»
الْأَرْضِ «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
ما «ح.مصدری»
طَحاها «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
7) وَ «واو عطف»
نَفْسٍ «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
ما «ح.مصدری»
سَوَّاها «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
8) فَأَلْهَمَها «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فُجُورَها «مفعول به ثان» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
وَ «واو عطف»
تَقْواها «معطوف، تابع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
9) قَدْ «حرف تحقیق»
أَفْلَحَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مَنْ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
زَکَّاها «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ «واو عطف»
قَدْ «حرف تحقیق»
خابَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مَنْ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
دَسَّاها «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
5) ما
 توضيح : و کلمه ما در جمله و ما بنیها ، و در جمله و ما طحیها موصوله است [ نظرات / امتیازها ]