از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به ابتدای پرتوافشانی خورشید و به روز روشن. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب آن گاه که آرام گیرد و فراگیر شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید ( و همه جا را فراگیرد ) ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد ، [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به روز در آن هنگام که نور خورشید گسترده می شود . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب هنگام که سکونت و آرامش می بخشد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به روز روشن ( یا هنگام ظهر آن ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به شب به هنگام آرامش آن. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به روشنایی روز ، [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به شب چون آرام گیرد ، [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به آن دم که آفتاب بگسترد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب آن گاه که تاریکی اش فراگیر شود و آرام یابد ، [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به ابتدای روز [ وقتی که خورشید پرتو افشانی می کند ] [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب آن گاه که آرام گیرد ، [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) سوگند به آغاز روز [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب چون آرام و در خود شود [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
قسم خورد بر روز روشن خدا
[ نظرات / امتیازها ]
2) به آرامش شب چو آید بجا [ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
1) سوگند به روشنایی میان روز [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب چون به نیمه رسید [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
1) قَسَم به روشنایى روز، [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به شب چون آرام شود; [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
1) قسم‌ بروشنائی‌ هنگام‌ ظهر‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم‌ بشب‌ زمانی‌ ‌که‌ ساکن‌ و پابرجا شود‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) قسم‌ ‌به‌ شعاع‌ گسترده آفتاب‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ قسم‌ ‌به‌ شب‌ وقتی‌ ‌که‌ آرام‌ گیرد [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
1) سوگند به چاشتگاه (یا روز) [ نظرات / امتیازها ]
2) و به شب گاهی که تیرگی افکند [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) سوگند ‌به‌ روز روشن‌. [ نظرات / امتیازها ]
2) و ‌به‌ شب‌ آرامبخش‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
1) سوگند بوقت‌ بلند شدن‌ آفتاب‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بشب‌ وقتی‌ ‌که‌ مستقرّ گردد تاریکی‌ ‌آن‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
1) 1‌-‌ سوگند ‌به‌ هنگام‌ چاشتگاه‌ روز [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ سوگند ‌به‌ شب‌، ‌آن‌ هنگامی‌ ‌که‌ تاریک‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) بچاشتگاه‌ (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و شب‌ چون‌ آرام‌ گیرد (2) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) سوگند به روز در آن هنگام که با اشعه های خورشید روشن و گرم می شود . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب آن هنگام که خورشید پرتو هایش را از او فرا گیرد و آرامش در آن حاکم گردد. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
1) سوگند به نیمروز! [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به شب هنگامى که آرام گیرد! [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد عباس مصباح زاده
1) قسم‌ بچاشتگاه‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بشب‌ چون‌ آرام‌ گیرد [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد علی اصغر حلبی
1) سوگند ‌به‌ چاشتگاه‌ [و روشنایی‌ روز]. [ نظرات / امتیازها ]
2) و ‌به‌ شب‌ [چون‌ آرام‌ گیرد و همه‌ چیز ‌را‌] بپوشاند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم ارفع
1) سوگند ‌به‌ روز روشن‌. [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند ‌به‌ شب‌، هنگامی‌ ‌که‌ آرام‌ گیرد، [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد کاظم پور جوادی
1) سوگند ‌به‌ روشنایی‌ روز، [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند ‌به‌ شب‌ هنگامی‌ ‌که‌ آرام‌ گیرد: [ نظرات / امتیازها ]
 » استادجلال الدین فارسی
1) ‌به‌ نیمروز سوگند [ نظرات / امتیازها ]
2) و ‌به‌ شب‌ چون‌ بیارمد [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی الله دهلوی
1) قسم‌ بوقت‌ چاشت‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم‌ بشب‌ چون‌ بپوشد [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
1) سوگند بچاشت‌ و هنگام‌ ظهر [ نظرات / امتیازها ]
2) و بشب‌ چون‌ تاریکی‌ آرد [ نظرات / امتیازها ]
 » مسعود انصاری خوشابر
1) سوگند ‌به‌ هنگام‌ چاشت‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند ‌به‌ شب‌ چون‌ فرو پوشد [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد قرائتی
1) به روشنایى آغاز روز سوگند. [ نظرات / امتیازها ]
2) به شب سوگند آنگاه که آرامش بخشد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
1) قسم به روز روشن [ نظرات / امتیازها ]
2) و به شب، آن دم که آرام گیرد [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
1) سوگند به روز (در آن زمان که آفتاب بلند می‌گردد و همه جا را فرا می‌گیرد)! [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب در آن هنگام که می‌آرامد (و تاریک می‌شود و همه‌جا را فرا می‌گیرد)! [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
1) سوگند به روشنایى و برآمدن روز. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب چون در آید و آرام گیرد- تاریکى آن همه را فرو پوشد-. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
1) سوگند به روز روشن‏ (۱) [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب چون بیارمد (۲)
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
1) - سوگند به نیمروز، [ نظرات / امتیازها ]
2) - و به شب آن‏گاه که آرام گیرد، [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
1) قسم به چاشتگاه (که روشنی روز در آن هنگام قوت می یابد) [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به شب آنگاه که ساکن شود و آرام گیرد [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
1) سوگند به آن دم که آفتاب بگسترد.«۱» [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به شب، آن گاه که تاریکى اش فراگیر شود و آرام یابد.«۲» [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قران- فیض الاسلام
1) قسم بچاشتگاه (که روشنایى روز در آن هنگام قوّت مییابد) [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند بشب آن گاه که ساکن شود و (تاریکى آن) آرام گیرد (همه جا را فرو گیرد) [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
1) قسم می خورم به ابتدای روز. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
1) سوگند به آن دم که آفتاب بگسترد [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به شب آن گاه که تاریکى اش فراگیر شود و آرام یابد [ نظرات / امتیازها ]
  کاظم سليماني
1) قسم به آغاز صبح [ نظرات / امتیازها ]
  محمدرضا زارع
1) قسم به پرتوگاه. [ نظرات / امتیازها ]