از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
1) وَ:قسم /الضُّحَىٰ:مجرور ﴿١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ:عطف /اللَّیْلِ:معطوف/ إِذَا:مفعول فیه/ سَجَىٰ:فعل ماضی مبنی بر فتح ،"هو"فاعل ﴿٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
3) مَا:حرف نفی/ وَدَّعَ:فعل ماضی مبنی بر فتح /کَ:ضمیر متصل منصوبی ،مفعول به/ رَبُّ:مرفوع و فاعل/کَ:ضمیر متصل در محل جر به اضافه،مضاف الیه/ وَ:حرف عطف /مَا:حرف نفی/ قَلَىٰ:فعل ماضی مبنی بر فتح و"هو"فاعل ﴿٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ:عطف /لَ:قسم/لْآخِرَةُ:مبتدا/ خَیْرٌ:خبر/ لَکَ :جار و مجرور/مِنَ:حرف جر/ الْأُولَىٰ:مجرور ﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
5) وَ:حرف عطف/لَ:قسم/سَوْفَ:حرف استقبال/ یُعْطِی:فعل مضارع مرفوع/کَ:ضمیرمتصل در محل نصب،مفعول به/ رَبُّ:مرفوع وفاعل/کَ:ضمیر متصل درمحل جر به اضافه،مضاف الیه/ ف:حرف عطفَ/تَرْضَىٰ:فعل مضارع مرفوع وفاعل"انت" ﴿٥﴾ [ نظرات / امتیازها ]
6) أَ:حرف استفهام/لَمْ:حرف جزم/ یَجِدْ:فعل مضارع مرفوع /کَ:ضمیرمتصل منصوبی،مفعول به اول/ یَتِیمًا:مفعول به دوم برای "یجد"/ فَ:جرف عطف/آوَىٰ:فعل ماضی مبنی بر فتح وفاعل"هو" ﴿٦﴾ [ نظرات / امتیازها ]
7) وَ:عطف/وَجَدَ:فعل ماضی مبنی بر فتح/کَ:ضمیر متصل منصوبی،مفعول به اول/ ضَالًّا:مفعول به ثانی فَ:عطف/هَدَىٰ:فعل ماضی مبنی بر فتح وفاعل"هو" ﴿٧﴾ [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ:حرف عطف/وَجَدَ:فعل ماضی مبنی بر فتح/کَ:ضمیر متصل منصوبی،مفعول اول/ عَائِلًا:مفعول ثانی فَ:حرف عطف/أَغْنَىٰ:فعل ماضی مبنی بر فتح ،فاعل"هو" ﴿٨﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
الضُّحى «اسم مجرور یا در محل جر»‏ [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
اللَّیْلِ «معطوف، تابع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
سَجى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
3) ما «حرف نفی غیر عامل»
وَدَّعَکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ک)مفعول به»
رَبُّکَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «(ک)مضاف إ»
وَ «واو عطف»
ما «حرف نفی غیر عامل»
قَلى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ لَلْآخِرَةُ «(ل)قسم» «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
خَیْرٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
لَکَ «حرف جر و اسم مجرور»
مِنَ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْأُولى «اسم مجرور یا در محل جر»‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) وَ «واو عطف»
لَسَوْفَ «(ل)قسم»«ح.استقبال»
یُعْطِیکَ «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «(ک)مفعول به»
رَبُّکَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «(ک)مضاف إ»
فَتَرْضى«(ف)عطف» «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»«فاعل[أنت]»‏ [ نظرات / امتیازها ]
6) أَ «همزة استفهام»
لَمْ «حرف جزم»
یَجِدْکَ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
یَتِیماً «مفعول به ثان»
فَآوى«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
7) وَ «واو عطف»
وَجَدَکَ مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
ضَالاًّ «مفعول به ثان»
فَهَدى«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ «واو عطف»
وَجَدَکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
عائِلاً «مفعول به ثان»
فَأَغْنى«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
1) اعراب
 توضيح : و: حرف جر و قسم
الضحی: اسم، محلا مجرور
و الضحی : جار و مجرور متعلق به فعل محذوق اُقسِمُ [ نظرات / امتیازها ]