از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
6) یَوْمَئِذٍ:ظرف زمان/ یَصْدُرُ:فعل مضارع مرفوع/متعلق " یَوْمَئِذٍ"/ النَّاسُ:مرفوع/فاعل
أَشْتَاتًا:منصوب/حال
لِیُرَوْا: لِ :لام تعلیل /یُرَوْا: فعل مضارع مبنی و مجهول /واو:ضمیر متصل در محل رفع، نائب فاعل
أَعْمَالَهُمْ: أَعْمَالَ : منصوب،مفعول به /هُمْ:ضمیر متصل در محل جر ،مضاف الیه ﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) فَمَنْ: فَ :استینافیه /مَنْ:اسم شرط/" یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرا"شرط/" یَرَهُ"جواب شرط
یَعْمَلْ:فعل مضارع مجزوم"هو"ی مستتر فاعل/ مِثْقَالَ:منصوب،و مفعول به/ومضاف/ ذَرَّةٍ: مجرور/مضاف الیه
خَیْرًا:منصوب/تمییزمثقال
یَرَهُ: یَرَ:فعل مضارع منصوب/"هو"ی مستتر فاعل /هُ:ضمیر متصل در محل نصب /مفعول به ﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
8) وَ:عاطفه /مَنْ:اسم شرط/ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرا"شرط/" یَرَهُ"جواب شرط
یَعْمَلْ:فعل مضارع مجزوم /مِثْقَالَ:منصوب/مفعول به/مضاف /ذَرَّةٍ:مجرور/مضاف الیه
شَرًّا:منصوب/تمییز برای" مِثْقَالَ"
یَرَهُ: فعل مضارع منصوب/"هو"ی مستتر فاعل /هُ:ضمیر متصل در محل نصب /مفعول به ﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
6) یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
یَصْدُرُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»
النَّاسُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
أَشْتاتاً «حال منصوب»
لِیُرَوْا «(ل)نصب» «فعل مضارع منصوب به حذف نون» «واو محذوفی که در محل رفع می باشد نائب فاعل است»
أَعْمالَهُمْ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
7) فَمَنْ «(ف)عطف» «اسم شرط جازم در محل رفع مبتدا»
یَعْمَلْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
مِثْقالَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
ذَرَّةٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
خَیْراً «تمیز منصوب»
یَرَهُ «فعل مضارع مجزوم به حذف حرف (یاء)» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ «واو عطف»
مَنْ «اسم شرط جازم در محل رفع مبتدا»
یَعْمَلْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
مِثْقالَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
ذَرَّةٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
شَرًّا «تمیز منصوب»
یَرَهُ «فعل مضارع مجزوم به حذف حرف (یاء)» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]