طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 28 تا آیه 68 سوره انعام از پنج شنبه 1390/4/9 تا جمعه 1390/4/10
از آیه 69 تا آیه 73 سوره انعام ( صفحه 136 ) شنبه 1390/4/11
از آیه 74 تا آیه 81 سوره انعام ( صفحه 137 ) يکشنبه 1390/4/12
از آیه 82 تا آیه 90 سوره انعام ( صفحه 138 ) دوشنبه 1390/4/13
از آیه 91 تا آیه 94 سوره انعام ( صفحه 139 ) سه شنبه 1390/4/14
از آیه 95 تا آیه 101 سوره انعام ( صفحه 140 ) چهارشنبه 1390/4/15
از آیه 69 تا آیه 101 سوره انعام از پنج شنبه 1390/4/16 تا جمعه 1390/4/17
از آیه 102 تا آیه 110 سوره انعام ( صفحه 141 ) شنبه 1390/4/18
از آیه 111 تا آیه 118 سوره انعام ( صفحه 142 ) يکشنبه 1390/4/19
از آیه 119 تا آیه 124 سوره انعام ( صفحه 143 ) دوشنبه 1390/4/20
از آیه 125 تا آیه 131 سوره انعام ( صفحه 144 ) سه شنبه 1390/4/21
از آیه 132 تا آیه 137 سوره انعام ( صفحه 145 ) چهارشنبه 1390/4/22
از آیه 102 تا آیه 137 سوره انعام از پنج شنبه 1390/4/23 تا جمعه 1390/4/24
از آیه 138 تا آیه 142 سوره انعام ( صفحه 146 ) شنبه 1390/4/25
از آیه 143 تا آیه 146 سوره انعام ( صفحه 147 ) يکشنبه 1390/4/26
از آیه 147 تا آیه 151 سوره انعام ( صفحه 148 ) دوشنبه 1390/4/27
از آیه 152 تا آیه 157 سوره انعام ( صفحه 149 ) سه شنبه 1390/4/28
از آیه 158 تا آیه 165 سوره انعام ( صفحه 150 ) چهارشنبه 1390/4/29
از آیه 138 تا آیه 165 سوره انعام از پنج شنبه 1390/4/30 تا جمعه 1390/4/31
از آیه 1 تا آیه 11 سوره اعراف ( صفحه 151 ) شنبه 1390/5/1

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>