طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 84 تا آیه 112 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/8/20 تا جمعه 1389/8/21
از آیه 113 تا آیه 119 سوره بقرة ( صفحه 18 ) شنبه 1389/8/22
از آیه 120 تا آیه 126 سوره بقرة ( صفحه 19 ) يکشنبه 1389/8/23
از آیه 127 تا آیه 134 سوره بقرة ( صفحه 20 ) دوشنبه 1389/8/24
از آیه 135 تا آیه 141 سوره بقرة ( صفحه 21 ) سه شنبه 1389/8/25
از آیه 1 سوره حمد تا آیه 141 سوره بقرة از چهارشنبه 1389/8/26 تا جمعه 1389/8/28
از آیه 142 تا آیه 145 سوره بقرة ( صفحه 22 ) شنبه 1389/8/29
از آیه 146 تا آیه 153 سوره بقرة ( صفحه 23 ) يکشنبه 1389/8/30
از آیه 154 تا آیه 163 سوره بقرة ( صفحه 24 ) دوشنبه 1389/9/1
از آیه 164 تا آیه 169 سوره بقرة ( صفحه 25 ) سه شنبه 1389/9/2
از آیه 170 تا آیه 176 سوره بقرة ( صفحه 26 ) چهارشنبه 1389/9/3
از آیه 142 تا آیه 176 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/9/4 تا جمعه 1389/9/5
از آیه 177 تا آیه 181 سوره بقرة ( صفحه 27 ) شنبه 1389/9/6
از آیه 182 تا آیه 186 سوره بقرة ( صفحه 28 ) يکشنبه 1389/9/7
از آیه 187 تا آیه 190 سوره بقرة ( صفحه 29 ) دوشنبه 1389/9/8
از آیه 191 تا آیه 196 سوره بقرة ( صفحه 30 ) سه شنبه 1389/9/9
از آیه 197 تا آیه 202 سوره بقرة ( صفحه 31 ) چهارشنبه 1389/9/10
از آیه 170 تا آیه 202 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/9/11 تا جمعه 1389/9/12
از آیه 203 تا آیه 210 سوره بقرة ( صفحه 32 ) شنبه 1389/9/13
از آیه 211 تا آیه 215 سوره بقرة ( صفحه 33 ) يکشنبه 1389/9/14

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>