طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 10 تا آیه 15 سوره آل عمران ( صفحه 51 ) چهارشنبه 1389/10/8
از آیه 275 سوره بقرة تا آیه 15 سوره آل عمران از پنج شنبه 1389/10/9 تا جمعه 1389/10/10
از آیه 16 تا آیه 22 سوره آل عمران ( صفحه 52 ) شنبه 1389/10/11
از آیه 23 تا آیه 29 سوره آل عمران ( صفحه 53 ) يکشنبه 1389/10/12
از آیه 30 تا آیه 37 سوره آل عمران ( صفحه 54 ) دوشنبه 1389/10/13
از آیه 38 تا آیه 45 سوره آل عمران ( صفحه 55 ) سه شنبه 1389/10/14
از آیه 46 تا آیه 52 سوره آل عمران ( صفحه 56 ) چهارشنبه 1389/10/15
از آیه 16 تا آیه 52 سوره آل عمران از پنج شنبه 1389/10/16 تا جمعه 1389/10/17
از آیه 53 تا آیه 61 سوره آل عمران ( صفحه 57 ) شنبه 1389/10/18
از آیه 62 تا آیه 70 سوره آل عمران ( صفحه 58 ) يکشنبه 1389/10/19
از آیه 71 تا آیه 77 سوره آل عمران ( صفحه 59 ) دوشنبه 1389/10/20
از آیه 78 تا آیه 83 سوره آل عمران ( صفحه 60 ) سه شنبه 1389/10/21
از آیه 84 تا آیه 91 سوره آل عمران ( صفحه 61 ) چهارشنبه 1389/10/22
از آیه 53 تا آیه 91 سوره آل عمران از پنج شنبه 1389/10/23 تا جمعه 1389/10/24
از آیه 92 تا آیه 100 سوره آل عمران ( صفحه 62 ) شنبه 1389/10/25
از آیه 101 تا آیه 108 سوره آل عمران ( صفحه 63 ) يکشنبه 1389/10/26
از آیه 109 تا آیه 115 سوره آل عمران ( صفحه 64 ) دوشنبه 1389/10/27
از آیه 116 تا آیه 121 سوره آل عمران ( صفحه 65 ) سه شنبه 1389/10/28
از آیه 122 تا آیه 132 سوره آل عمران ( صفحه 66 ) چهارشنبه 1389/10/29
از آیه 92 تا آیه 132 سوره آل عمران از پنج شنبه 1389/10/30 تا جمعه 1389/11/1

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>