طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 133 تا آیه 140 سوره آل عمران ( صفحه 67 ) شنبه 1389/11/2
از آیه 141 تا آیه 148 سوره آل عمران ( صفحه 68 ) يکشنبه 1389/11/3
از آیه 149 تا آیه 153 سوره آل عمران ( صفحه 69 ) دوشنبه 1389/11/4
از آیه 154 تا آیه 157 سوره آل عمران ( صفحه 70 ) سه شنبه 1389/11/5
از آیه 158 تا آیه 165 سوره آل عمران ( صفحه 71 ) چهارشنبه 1389/11/6
از آیه 133 تا آیه 173 سوره آل عمران از پنج شنبه 1389/11/7 تا جمعه 1389/11/8
از آیه 166 تا آیه 173 سوره آل عمران ( صفحه 72 ) شنبه 1389/11/9
از آیه 174 تا آیه 180 سوره آل عمران ( صفحه 73 ) يکشنبه 1389/11/10
از آیه 181 تا آیه 186 سوره آل عمران ( صفحه 74 ) دوشنبه 1389/11/11
از آیه 187 تا آیه 194 سوره آل عمران ( صفحه 75 ) سه شنبه 1389/11/12
از آیه 195 تا آیه 200 سوره آل عمران ( صفحه 76 ) چهارشنبه 1389/11/13
از آیه 166 تا آیه 200 سوره آل عمران از پنج شنبه 1389/11/14 تا جمعه 1389/11/15
از آیه 1 تا آیه 6 سوره نساء ( صفحه 77 ) شنبه 1389/11/16
از آیه 7 تا آیه 11 سوره نساء ( صفحه 78 ) يکشنبه 1389/11/17
از آیه 12 تا آیه 14 سوره نساء ( صفحه 79 ) دوشنبه 1389/11/18
از آیه 15 تا آیه 19 سوره نساء ( صفحه 80 ) سه شنبه 1389/11/19
از آیه 20 تا آیه 23 سوره نساء ( صفحه 81 ) چهارشنبه 1389/11/20
از آیه 1 تا آیه 13 سوره نساء از پنج شنبه 1389/11/21 تا جمعه 1389/11/22
از آیه 1 سوره حمد تا آیه 16 سوره بقرة شنبه 1389/11/23
از آیه 17 تا آیه 37 سوره بقرة يکشنبه 1389/11/24

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>