طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 38 تا آیه 61 سوره بقرة دوشنبه 1389/11/25
از آیه 62 تا آیه 83 سوره بقرة سه شنبه 1389/11/26
از آیه 84 تا آیه 101 سوره بقرة چهارشنبه 1389/11/27
از آیه 1 سوره حمد تا آیه 101 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/11/28 تا جمعه 1389/11/29
از آیه 102 تا آیه 119 سوره بقرة شنبه 1389/11/30
از آیه 120 تا آیه 141 سوره بقرة يکشنبه 1389/12/1
از آیه 142 تا آیه 163 سوره بقرة دوشنبه 1389/12/2
از آیه 164 تا آیه 181 سوره بقرة سه شنبه 1389/12/3
از آیه 182 تا آیه 196 سوره بقرة چهارشنبه 1389/12/4
از آیه 102 تا آیه 196 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/12/5 تا جمعه 1389/12/6
از آیه 197 تا آیه 215 سوره بقرة شنبه 1389/12/7
از آیه 216 تا آیه 230 سوره بقرة يکشنبه 1389/12/8
از آیه 231 تا آیه 245 سوره بقرة دوشنبه 1389/12/9
از آیه 246 تا آیه 256 سوره بقرة سه شنبه 1389/12/10
از آیه 257 تا آیه 269 سوره بقرة چهارشنبه 1389/12/11
از آیه 197 تا آیه 269 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/12/12 تا جمعه 1389/12/13
از آیه 270 تا آیه 282 سوره بقرة شنبه 1389/12/14
از آیه 283 سوره بقرة تا آیه 15 سوره آل عمران يکشنبه 1389/12/15
از آیه 16 تا آیه 37 سوره آل عمران دوشنبه 1389/12/16
از آیه 38 تا آیه 61 سوره آل عمران سه شنبه 1389/12/17

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>