طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 24 تا آیه 51 سوره نساء از پنج شنبه 1390/2/1 تا جمعه 1390/2/2
از آیه 52 تا آیه 59 سوره نساء ( صفحه 87 ) شنبه 1390/2/3
از آیه 60 تا آیه 65 سوره نساء ( صفحه 88 ) يکشنبه 1390/2/4
از آیه 66 تا آیه 74 سوره نساء ( صفحه 89 ) دوشنبه 1390/2/5
از آیه 75 تا آیه 79 سوره نساء ( صفحه 90 ) سه شنبه 1390/2/6
از آیه 80 تا آیه 86 سوره نساء ( صفحه 91 ) چهارشنبه 1390/2/7
از آیه 52 تا آیه 86 سوره نساء از پنج شنبه 1390/2/8 تا جمعه 1390/2/9
از آیه 87 تا آیه 91 سوره نساء ( صفحه 92 ) شنبه 1390/2/10
از آیه 92 تا آیه 94 سوره نساء ( صفحه 93 ) يکشنبه 1390/2/11
از آیه 95 تا آیه 101 سوره نساء ( صفحه 94 ) دوشنبه 1390/2/12
از آیه 102 تا آیه 105 سوره نساء ( صفحه 95 ) سه شنبه 1390/2/13
از آیه 106 تا آیه 113 سوره نساء ( صفحه 96 ) چهارشنبه 1390/2/14
از آیه 87 تا آیه 113 سوره نساء از پنج شنبه 1390/2/15 تا جمعه 1390/2/16
از آیه 114 تا آیه 121 سوره نساء ( صفحه 97 ) شنبه 1390/2/17
از آیه 122 تا آیه 127 سوره نساء ( صفحه 98 ) يکشنبه 1390/2/18
از آیه 128 تا آیه 134 سوره نساء ( صفحه 99 ) دوشنبه 1390/2/19
از آیه 135 تا آیه 140 سوره نساء ( صفحه 100 ) سه شنبه 1390/2/20
از آیه 141 تا آیه 147 سوره نساء ( صفحه 101 ) چهارشنبه 1390/2/21
از آیه 114 تا آیه 137 سوره نساء از پنج شنبه 1390/2/22 تا جمعه 1390/2/23
از آیه 148 تا آیه 154 سوره نساء ( صفحه 102 ) شنبه 1390/2/24

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>