لیست نکته های اکرام السا دات صدرايي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 2 - شنا خت خدا وند
خدا یا اگر ذکر خو دت را بر من واجب نکرده بو دی هرگز تو را یاد نمی کردم چرا که ذکر من به قدر من است نه در حد تو
توضیح : پیا مبر اکرم (ص)عر ض میکند:"ما عر فنا ک حق معر فتک"خدا یا ما تو را آنگو نه که هستی نشنا ختیم
قالب : روایی گوینده : اکرام السا دات صدرایی
منبع : منا جات امام زین العا بد ین موضوع اصلی : توفیق الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.