لیست نکته های علي اصغر
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ماعون آیه 1 - .
تکذیب دین ممکن است به دوصورت باشدیکی اینکه کسی علنی دین راتکذیب کندودیگراینکه شخص علنی دست به اینکارنمی زندبلکه عمل مکذب راانجام می دهد مخاطب این آیه مسلمانان هستند نه کافران وبی دینان.قرآن ازکسانی که نمازمی خوانندوبه فکرانفاق نیستندویتیم راازخودمی رانندتنفردارد.سهووغفلت درنمازمراتبی دارد:1)سهل انگاری درخودنمازمانندرعایت نکردن قرائت2)غفلت دروقت ومکان نماز3)عدم بروزاموری که به خواص نمازمربوط می گرددمثلا"نمازکسی که اوراازگناه وفحشاباز ندارد.
قالب : تفسیری گوینده : علی اصغر
منبع : ابوالفضل بهرام پور موضوع اصلی : تکذیب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.