لیست ترجمه های علي رضا بلوري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره همزة آیه 9 - مجتبوی
در ستونهایى دراز و کشیده.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 8 - مجتبوی
همانا آن آتش بر آنها فرو بسته شده است - درهاى آن را بسته‏اند و گریزى از آن نیست -،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 7 - مجتبوی
آتشى که بر دلها برآید و چیره شود - دلها را فراگیرد -.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 6 - مجتبوی
آتش افروخته خداست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 5 - مجتبوی
و تو چه دانى که آن شکننده خردکننده چیست؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 4 - مجتبوی
چنین نیست [که مى‏پندارد]، هرآینه در آن شکننده خردکننده - دوزخ - افکنده شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 3 - مجتبوی
مى‏پندارد که مالش وى را جاوید و پاینده مى‏دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 2 - مجتبوی
آن که مالى را فراهم ساخته و آن را پى درپى مى‏شمرد - به سبب دوست داشتن و لذت بردن از شمردنش -.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 1 - مجتبوی
واى بر هر عیبجوى مسخره‏کننده‏اى!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 3 - ترجمه منظوم
نکردست ترغیب کس را تمام‏ *** که بر مرد مسکین ببخشد طعام‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 14
  • >
  • >>