لیست ترجمه های ناهيده تقي زاد فانيد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 58 - مجمعالبیان
و پاره اى از آنان کسانى هستند که در [تقسیم غنایم و ]صدقات برتو [اى پیامبر ]خرده مى گیرند؛ از این رو اگر از آن [ثروتها چیزى ] به آنان داده شود خشنود مى گردند، واگر از آن به آنان داده نشود [گرچه حق نداشته باشند ]بناگاه خشمگین مى گردند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 57 - مجمعالبیان
[چنانند که ] اگر پناهگاه یا غارها [و] یا راهى [زیرزمینى و نهانى براى فرار ]بیابند با سرعت [و شتاب بسیار] به سوى آن روى مى آورند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 56 - مجنعالبیان
و [فریبکارانه ] به خدا سوگند یاد مى کنند که آنان از شما [مردم با ایمان ]هستند، در صورتى که از شما نیستند، امّا آنان گروهى [فریبکار ]هستند که [از ترس آشکار شدن درون آلوده وکارهاى زشت شان، از هر چیز و هرکس ]مى ترسند.

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 84 - مجمع البیان
و [تو اى پیامبر!] هرگز بر مرده اى از آنان نماز مگزار و [براى آمرزش خواهى ] بر کنار قبرش نایست، چرا که آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و در حالى که فاسق [و گناهکار] بودند [بدون توبه و جبران گناه سهمگین خود] مردند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 83 - مجمع البیان
و اگر خدا تو را به سوى گروهى از آنان باز گردانید، و آنان براى بیرون آمدن [به کارزارى دیگر] از تو رخصت طلبیدند، [به آنان ] بگو: شما هرگز با من [به سوى میدانى ]بیرون نخواهید آمد، و هرگز به همراه من با هیچ دشمنى پیکار نخواهید نمود؛ چرا که شما نخستین بار به نشستن [در خانه و تخلّف از جهاد ]خشنود شدید، پس، [از این به بعد نیز] با واماندگان [از جهاد، در خانه هاى خود ]بنشینید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 82 - مجمع البیان
از این رو باید کم بخندند و بسیار بگریند! [چرا که شادمانى دنیا اندک و زودگذر و آتش دوزخ که در انتظار آنهاست پایان ناپذیر است. و این ] کیفرى است به سزاى آنچه به دست مى آوردند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 81 - مجمع البیان
وا ماندگان [از پیکار تبوک ] به نشستن خودشان [در خانه و ماندن با کودکان و بیماران ] پس از [حرکت ] پیامبر خدا [به سوى جهاد] شادمان شدند، و از این که با دارایى ها و جان هایشان در راه خدا جهاد نمایند [و به افتخار و پاداش نایل آیند ]ناخشنود گشتند، و [به ایمان آوردگان نیز ]گفتند: در این هواى گرم [از شهر و دیار خویش ] بیرون نروید. [اى پیامبر! ]بگو: - اگر مى فهمیدند - آتش [شعله ور ]دوزخ سوزان تر [و مرگبارتر ]است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 80 - مجمع البیان
[اى پیامبر!] چه براى آنان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى [در خور کیفرى سخت خواهند بود، به گونه اى که ] اگر هفتاد بار [هم ] برایشان آمرزش بخواهى هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید؛ چرا که آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند، و خدا گروه فاسقان را راه نمى نماید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 79 - مجمع البیان
کسانى که از ایمان آورندگانى که [افزون بر حقوق واجب مالى ] از روى میل، صدقات [دیگرى نیز ]مى پردازند، عیبجویى مى کنند، و [نیز ]بر کسانى عیب مى گیرند که [در بخشش و انفاق ]جز به اندازه توانشان نمى یابند، و آنان را به باد تمسخر مى گیرند، [بهوش باشند که ] خدا [با کیفر دادنشان ] آنان را به باد تمسخر خواهد گرفت و بر ایشان عذابى دردناک خواهد بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 78 - مجمع البیان
کسانى که از ایمان آورندگانى که [افزون بر حقوق واجب مالى ] از روى میل، صدقات [دیگرى نیز ]مى پردازند، عیبجویى مى کنند، و [نیز ]بر کسانى عیب مى گیرند که [در بخشش و انفاق ]جز به اندازه توانشان نمى یابند، و آنان را به باد تمسخر مى گیرند، [بهوش باشند که ] خدا [با کیفر دادنشان ] آنان را به باد تمسخر خواهد گرفت و بر ایشان عذابى دردناک خواهد بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 4
  • >
  • >>