لیست ترجمه های بتول کريمي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مرسلات آیه 50 - کلاس تدبر
پس با کدام حرف میخواهند ایمان بیاورند؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 43 - کلاس تدبر
بخورید و بیاشامید گوارا باشد به خاطر آنچه انجام دادید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 42 - کلاس تدبر
و هر میوه ای که میخواهند آماده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 41 - کلاس تدبر
همانا متقین در زیر سایه های خنک و چشمه ساران هستند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 36 - کلاس تدبر
و اجازه عذرخواهی بهشان داده نمی شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 29 - کلاس تدبر
حرکت کنید به سوی چیزی که دارید آن را تکذیب میکنید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 22 - کلاس تدبر
تا زمان معلوم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 21 - کلاس تدبر
و قرار دادیم این آب را در جایگاه استوار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 20 - کلاس تدبر
آیا شما را از آبی پست نیافریدیم؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 16 - کلاس تدبر
آیا ما گذشتگان را هلاک نکردیم؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 5
  • >
  • >>