لیست ترجمه های مصطفي مطهري مقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 74 - ترجمه شخصی
و (به خاطر آور) هنگامی که ابراهیم(ع) به آزر پدر خود گفت: آیا بتها را خدای خود خوانده ای. من تو و قوم تو را در گمراهی اشکاری می بینم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 74 - ترجمه شخصی
و (به خاطر آور) هنگامی که ابراهیم(ع) به آزر پدر خود گفت: آیا بتها را خدای خود خوانده ای. من تو و قوم تو را در گمراهی اشکاری می بینم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 73 - ترجمه شخصی
و او (خداوند) کسیست که آسمانها و زمین را به حق آفرید و گفتارش حقیقت است در روزی که بگوید :باش! پس می باشد. و روز دمیده شدن صور مالکیت از آن اوست. آگاه به نهان و آشکار و او دانای آگاه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 72 - ترجمه شخصی
و اینکه نماز را اقامه کنید و از او پروا نمایید و او خدای است که به سویش محشور می شوید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : kasi?......khodaaee ke
2) رعیتی : kasi?..........khdaaeeke
  سوره انعام آیه 62 - ترجمه شخصی
پس به سوی خدا برگردانده می شود، مولای بر حقشان. بدانید داوری و حکم از ان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 61 - ترجمه شخصی
و (خداوند) بر بندنگانش مسلط و چیره است و محافظانی (فرشتگان) برایتان فرستاده تا زمانی که مرگتان فرا رسد (روحتان) را برگیرند و انان کوتاهی نخواهند کرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 60 - ترجمه شخصی
و همان خدایی که (روحتان) را به شب می گیرد و از آنچه در روز کرده اید, اگاه است. پس تا مدت معین عمرتان( روحتان را ) بر میگرداند, سرانجام بازگشتتان به سوی اوست و شما را به انچه انجام داده اید آگاه می سازد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 45 - ترجمه شخصی
پس نسل گروهی که ظلم کردند قطع شد و سپاس مخصوص خداون جهانیان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 36 - ترجمه شخصی
همانا کسانی که شنوایت هستند پاسخت را می دهند و (کران) اموات و مردگان را خداوند بر انگیخته می کند. سپس به سویش بازگردانده می شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 33 - ترجمه شخصی
خوب می دانیم که گفتار انان تو را اندهناک می سازد، همانا آنان تو را تکذیب و رد نمی کنند، ستمکاران آیات و نشانه های خدا را انکار میکنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>