لیست ترجمه های راضيه کارکنان نصرآبادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 89 -
( حضرت شعیب در پاسخ کافران گفت :) اگر پس از آنکه خداوند ما را از آیین شما نجات داد ، دوباره به آن باز گردیم ، بی گمان بر خدا دروغ بسته ایم سزاوار نیست که ما به آیین شما بر گردیم مگر آنکه خداوند بخواهد که او پروردگار ماست پروردگار ما بر همه چیز احاطه علمی دارد ما بر او توکل کرده ایم ( و همواره می گوییم : ) پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن و راه بگشا که تو بهترین داوران و راهگشایانی.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترچمه خود را ذکر نمایید.
  سوره اعراف آیه 88 -
سران مستکبر قوم شعیب گفتند : ای شعیب حتما تو و مومنان همراه تو را از شهر خودمان بیرون می کنیم مگر آنکه به آیین ما برگردید ( شعیب ) گفت گرچه ما رغبتی به این امر نداشته باشیم ؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه خود را ذکر نمایید.