لیست ترجمه های سحر شادرام
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 14 -
و هنگامیکه بر میخورند به کسانیکه ایمان اوردند، می گویند ایمان آوردیم و چون به شیاطین خلوت کنند گویند براستی ما با شماییم و به تحقیق ما مسخره و استهزاء کنندگان هستیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 13 -
و هنگامیکه به آنها گقته شود ایمان بیاورید همانطور که مردم ایمان آوردند، گویند آیا ایمان بیاوریم همانطور که نادانان ایمان آوردند. آگاه باشید براستی ایشان خود نادانند ولی نمی دانند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : اصلاح چند نکته ویرایشی:
و هنگامی‌که به آن‌ها گقته شود: ایمان بیاورید همان‌طور که مردم ایمان آوردند، گویند: آیا ایمان بیاوریم همان‌طور که نادانان ایمان آوردند؟ آگاه باشید به راستی ایشان خود نادانند ولی نمی‌دانند.
  سوره بقرة آیه 12 -
آگاه باشید که ایشان سخت مفسدند و لی نمی دانند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 11 -
و هنگامیکه به آنان گفته شد در زمین فساد نکنید گفتند براستی ما مصلح هستیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : اصلاح چند نکته ویرایشی:
و هنگامی که به آنان گفته شد: در زمین فساد نکنید! گفتند: به راستی ما مصلح هستیم.
  سوره بقرة آیه 10 -
در دلهایشان مریضی است و خداوند مرضی دیگر نیز بر آنها بیافزاید و برایشان عذاب بزرگی است به آنچه که تکذیب کردند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : مرض‌شان را زیاد می‌کند
  سوره بقرة آیه 9 -
با خداوند و کسانی که ایمان آوردند نیرنگ کردند و آنها نیرنگ نکردند جز با خودشان در حالیکه آنها نمیدانند (نمی فهمند).
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : آنها نیرنگ نمی‌کنند
  سوره بقرة آیه 8 -
و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم و در حقیقت آنها مومن و ایمان آورنده نیستند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.