لیست ترجمه های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عبس آیه 1 -
بسم الله
اخم نمود و پشت کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 3 -
و گاه دریاها از جا برکند .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 2 -
و گاه ستارگان پاشید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 1 -
هر زمان که آسمان شکافت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) سبط الشیخ : 'بسم الله

گاه آسمان شکافت
2) سبط الشیخ : بسم الله
چون زمان عربیست ؛ بگوییم :

گاه آسمان شکافت
  سوره انفطار آیه 1 -
1 - کلمه " اذا " متضمن معنای شرطست . ولی متاسفانه هیچکدام از مترجمان مذکور به معنای شرط آن توجه ننموده اند . و از اینجاست که در ترجمه آن بهترست بگوییم : هرگاه
2 - " انفطرت " فعل ماضی بوده برای دلالت بر محقق الوقوع بودن آمده است . و معنای آن " شکافت " است . نه معنای آن بشکافد است و نه شکافته شود .

بنابرین ؛ در ترجمه کریمه باید گفته شود : گاه آسمان شکافت .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.