لیست ترجمه های علي کمالي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مومنون آیه 1 - بهرام پور
به راستی که مومنان رستگارشدند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره احزاب آیه 1 - ابوالفضل بهرام پور
ای پیامبر!ازخدابترس وکافران ومافقان رااطاعت مکن.بی تردیدخداونددانای حکیم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره واقعة آیه 1 -
چون حادثه ی قیامت،واقع شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 18 - ابوالفضل بهرام پور
ای کسانی که ایمان آورده اید!ازخداپروادارید،وهرکس بایدبنگردکه برای فرداچه پیش فرستاده است،وازخدابترسید.بی تردیدخدابدانچه می کنید آگاه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 17 - ابوالفضل بهرام پور
پس فرجام آن دواین شدکه هردوجاودانه درآتش باشند،وسزای ستمگران همین است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 16 - استادابوالفضل بهرام پور
(وعده ی منافقان به یهودیان)همچون حکایت شیطان است آنگاه که به آدمی گوید:کافرشو!وچون کافرشود،گوید:من ازتوبیزارم،زیرامن ازخدا،پروردگارجهانیان می ترسم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 237 - آیت الله جعفرسبحانی
«هرگاه زنان خود را پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید، طلاق دادید و برای آنها مهر معین کرده بودید در این صورت نصف آن را بپردازید مگر خود زنان عفو کنند و یا کسی که گره نکاح در دست او است، عفو نماید، و اگر عفو کنید به تقوی نزدیک تر است، فضیلت و بخشش را میان خود فراموش مکنید، به راستی خدا به آنچه که انجام می دهید بینا است».
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انسان آیه 10 -
ما از پروردگارمان ترسانیم در آن روزی که عصبانی و سخت درهم است!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : علط است
  سوره انسان آیه 1 -
آیابرانسان روزگاری گذشت که چیزی قابل ذکرنباشد؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شوری آیه 31 - پوربهرام(قرآن مبین)
وشمادرزمین عاجزکننده ی {خدا}نیستیدوجزخداشماراسرپرست ویاوری نیست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>