لیست ترجمه های الهام السادات شهرآئيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره کافرون آیه 3 -
ونه شما حاضرید آنچه را من بندگی می کنم بپرستید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کافرون آیه 2 -
من هرگز آنچه راشما می پرستید بندگی نمی کنم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کافرون آیه 4 -
من هرگز پرستنده آن خدایی که شما پرستیدید نیستم(آن خدایی که شما ادعای پرستش آن را کردید و به تبع آن من را هم به پرستش خدایان خود خواندیدآن خدای من نبود زیراخدای من با خدایان شما جمع نمی شود خدای من احد است و بی شریک)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 5 -
آنان کسانی هستند که از نمازشان غفلت می ورزند وبه آن بی توجه اند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 6 -
کسانی که کارهای نیک را از روی ریا انجام میدهند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 7 -
و از دارایی خود(که خدا به آنها بخشیده برای رفع نیاز ضروری خود ودیگران)انفاق نمی کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کوثر آیه 1 -
همانا ما به تو خیر بی پایان عنایت کردیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شعراء آیه 214 -
و به خویشان نزدیک تر خود اخطار بده.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 2 -
هنگامی که آن نابینا نزد او آمد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.