لیست ترجمه های علي علائي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حج آیه 47 - آیت الله صادقی تهرانی
و از تو عذاب (شان) را با شتاب می طلبند، حال آنکه خدا هرگز وعدهٔ (عذاب) خود را تخلف نمی کند. و یک روز (از قیامت) نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه بر می شمرید (که سرعتش در کل جریانش یک روز همچون هزار سال است).
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حج آیه 46 - آیت الله صادقی تهرانی
پس آیا در زمین گردش نکردند، تا برایشان دل هایی باشد که با آنها خردورزی کنند، یا گوش هایی که با آنها بشنوند؟ پس بی گمان (این) چشم ها نابینا نیست، ولی (چشم های) دل هایی که در سینه هایند کورند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 101 - آیت الله صادقی تهرانی
و برخی از بادیه نشینانی که پیرامون شمایند منافقند. و از ساکنان مدینه نیز گروهی بر (مبنای) نفاق (از تمامی ایمان) عریان شدند. تو آنها را نمی دانی و نشانه نمی زنی بلکه ما آنها را می دانیم و نشانه می زنیم. ما به زودی دو بار عذابشان می کنیم ؛ سپس به عذابی بزرگ بازگردانیده می شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 61 - آیت الله صادقی تهرانی
و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند: «او گوش است (و زود باور می کند)». بگو: «(او) به سود شما گوش است ؛ به خدا ایمان می آورد و به سود مؤمنان امانشان می دهد، و برای کسانی از شما که ایمان آورده اند رحمتی بزرگ است». و کسانی که پیامبر خدا را آزار می رسانند، برایشان عذابی است پر درد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 201 - آیت الله صادقی تهرانی
به راستی کسانی که (از خدا) پروا کرده اند، چون وسوسه ای مماس، از گردشگرانی از شیطان بدیشان در رسد (خدای را) بسی به یاد آورند؛ پس به ناگاه بینایند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 202 - آیت الله صادقی تهرانی
و برادرانشان (در شیطنت) آنان را در (ژرفای) گمراهی همی می کشانند؛ سپس کوتاهی (هم) نمی کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 203 - آیت الله صادقی تهرانی
و هنگامی که برای آنان نشانه ای (ربانی، موافق میلشان) نیاوری، گویند: «چرا آن را برنگزیدی ؟» بگو: «من فقط آنچه را که از پروردگارم به من وحی می شود پیروی می کنم. این (قرآن) دیدگاه هایی است از جانب پروردگارتان، و برای گروهی که ایمان می آورند هدایت و رحمتی (بزرگ) است».
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 204 - آیت الله صادقی تهرانی
و هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش (هوش) بدان فرا بدارید و (خود و دیگران را) خاموش کنید، شاید مورد رحمت قرار گیرید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 206 - آیت الله صادقی تهرانی
کسانی که نزد [: قرب معرفتی] پروردگارت هستند، از پرستش او تکبّر نمی ورزند و او را به پاکی می ستایند و تنها برای او سجده می کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 205 - آیت الله صادقی تهرانی
و در خودت [: جانت] پروردگارت را - بامدادان و شامگاهان - با تضرّع و ترس - بی صدای بلند - یاد کن و از غافلان مباش.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 45
  • >
  • >>