لیست ترجمه های بهروز اشعري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره جن آیه 1 -
ای پیامبر بگو: به من وحی شده است که جماعتی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند سپس به سوی قوم خود رفته و گفته اند که ما قرآن را بسیار عجیب یافتیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را نیز تعیین فرمایید.
  سوره مسد آیه 4 -
ونیز زن او که هیزم کش آتش جهنم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 3 -
بزودی درآتشی که ذاتش از خود اوست دراید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 2 -
هرگز مال وثروت و آنچه را که خود او بدست آورده بود سودی به حالش نبخشید( واورا از عذاب الهی نرهاند )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مسد آیه 1 -
بریده باد هردودست ابو لهب و مرگ بر خود او. ( دراینجا خداوند لعن و نفرین را از دو جهت به ابو لهب روا داشته .به قدرت و سازوکار وابزار آزار واذیت او نسبت به پیامبر و سپس مرگ و نفرین بر خود او )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 1 -
چهره در هم کشید و روی برگرداند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فتح آیه 1 -
به یقین ما تو را پیروزی دادیم و چه پیروزی آشکاری.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مزمل آیه 1 -
هان ای که جامه نبوت برخود پیچیده!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 7 -
راه کسانی که به آنها نعمت دادی(همچون انبیا,صالحین و شهدا) نه کسانی که بر آنها غضب کرده ای(قوم یهود) ونه گمراهان.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 -
ما را به راه راست هدایت کن.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>