لیست ترجمه های اميد رسا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یس آیه 61 - امید رسا
" «و اینکه من را بَندگی نمایید ؛ [که] این ، راهی [دُرُست و] مُستقیم است!» . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 60 - امید رسا
" «آیا عَهد [و پیمان] نَنمودم به سویِ شما اِی فرزندانِ آدم ، که شیطان را بَندگی نَکُنید ، [که] قطعاً او برای شما دشمنی [واضِح و] بیانگَر است؟!» . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 59 - امید رسا
" و [گُفته شَوَد:] «جدا شَوید امروز ، اِی مُجرمان [گُناهکار]!» . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 58 - امید رسا
" [درود و] سَلامی است [برای اَهلِ بهشت] که سُخَنی از پَروردگاری مهربان است! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 57 - امید رسا
" برای آنها در آن ، میوه هایی است ؛ و برای آنهاست آنچه می خواهند! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 56 - امید رسا
" آنها و همسرانشان در سایه هایی ، بر تختها [یِ آراسته] تِکیه زَده اند! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 55 - امید رسا
" قطعاً اَهلِ بهشت ، امروز در [نعمت ها و] سَرگَرمی هایی [شادمان و] کامیاب هستند! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 54 - امید رسا
" [و به آنها گُفته شَوَد:] «پس امروز هیچ چیزی ظُلم نمی شَوَد به هیچ فَردی ؛ و [هیچ پاداش و] جَزا داده نمی شَوید جُز آنچه انجام می دادید!» . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 53 - امید رسا
" [و دَمیده شدن در «صور»] جُز یک فَریاد [سَهمگین] نیست ؛ [و] پس ناگهان آنها همگی نَزدِ ما ، اِحضار شَوندگان هستند [و به یکباره حاضر می شَوند]! . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 52 - امید رسا
" و گویَند: «اِی وای بر ما! ، چه فَردی بَرانگیخت ما را از خوابگاهمان؟! ؛ این است آنچه وَعده داد [خداوندِ] رَحمان! ؛ و راست گفتند فرستاده شدگان [او]؟!» . " .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 217
  • >
  • >>