لیست ترجمه های فاطمه نصيري خليلي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اسراء آیه 4 - ترجمه اصغر برزی
و در کتاب [آسمانى تورات‏] بر بنى اسرائیل اعلام کردیم که بى‏شک دو بار در این دیار [بیت المقدّس‏] فساد خواهید کرد، و سرکشى بزرگى خواهید نمود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اسراء آیه 4 - تفسیر آسان نجفی
و در کتاب (تورات) به بنى اسرائیل خبر دادیم که حتما شما دو مرتبه در زمین فساد مى‏کنید. و یقینا سرکشى بزرگ و طغیان خواهید نمود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اسراء آیه 4 - تفسیر روان جاوید، ثقفی
و اعلام نمودیم به بنى اسرائیل در کتاب که هر آینه فساد خواهید نمود البتّه در زمین دو بار و هر آینه سرکشى خواهید کرد البته سرکشى بزرگ.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 148 -
بانو امین:
بزودى مشرکین میگویند اگر خدا خواسته بود ما و پدران ما شرک نمیآوردیم و هیچ چیزى را حرام نمیکردیم همچنین که تو را تکذیب میکنند تکذیب کردند کسانى که پیش از اینها بودند تا اینکه عذاب ما را چشیدند اى رسول بگو آیا (بر آنچه میگوئید) نزد شما علم و دانشى است اگر چنین است براى ما آنرا بیرون آرید اینها تابع گمان خود گردیده‏اند و اینان نیستند مگر دروغگویان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 149 -
بانو امین:
اى پیغمبر بگو از براى خدا است حجة بالغه اگر خواسته بود (باجبار) تمام شما را هدایت مینمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 150 -
بانو امین:
بگو گواهان خود را بیاورید که گواهى دهند که خدا اینها را بر شما حرام گردانیده، اگر آنها گواهى دادند تو اى محمد [ص‏] با آنها گواهى مده و خواسته‏هاى آنانرا پیروى منما، آنهائیکه بآیات ما تکذیب کردند و آنهائیکه بآخرت ایمان نیاوردند زیرا که آنها از پروردگارشان بسوى بتها عدول نمودند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 151 -
بانو امین:
بگو بیائید براى شما بخوانم آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده (آن چند چیز است) 1- با خدا چیزى شریک نگردانید 2- بپدر و مادر نیکى کنید 3- از ترس فقیر شدن اولاد خود را نکشید مائیم که شما و آنها را روزى میدهیم 4- و نزدیک کارهاى زشت نروید، آنچه ظاهر است یا مخفى 5- نفسى را که خدا حرام کرده نکشید مگر بحق این است آنچیزى که بشما توصیه نموده‏ایم شاید شما تعقل کنید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 151 -
گرمارودی:
بگو: بیایید تا آنچه را خداوند بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزى را شریک او نگیرید و به پدر و مادر نیکى کنید و فرزندانتان را از نادارى نکشید ما به شما و آنان روزى مى‏رسانیم و زشتکارى‏هاى آشکار و پنهان نزدیک نشوید و آن کس را که خداوند (کشتن او را) حرام کرده است جز به حق مکشید این است آنچه شما را به آن سفارش کرده است باشد که خرد ورزید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 150 -
گرمارودی:
بگو: گواهانتان را که گواهى مى‏دهند خداوند این را حرام کرده است بیاورید اگر هم گواهى دادند تو با آنان گواهى مده و از خواست‏هاى کسانى که به آیات ما دروغ بستند و آنان که به جهان واپسین ایمان ندارند و براى پروردگارشان همتا مى‏تراشند، پیروى مکن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 149 -
گرمارودی:
بگو: برهان رسا از آن خداوند است، اگر مى‏خواست شما همگان را رهنمایى مى‏کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 202
  • >
  • >>