لیست ترجمه های مرضيه اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره منافقون آیه 11 - امید مجد
اجل را موخر نسازد خدا
کسی را که مرگش بیاید فرا
به هر چه نمایید نیک و تباه
بر آنست آگاه یکتا اله
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 10 - امید مجد
ز رزقی که ایزد شما را نهاد
نمایید انفاق و بخشش زیاد
بگوئید ، آندم که آید فرا
همی پیک مردن به نزد شما
خدایا ز من مرگ می ساز دور
زمانی بده فرصتم ای غفور
که احسان و بخشش نمایم زیاد
بگردم ز نیکان و صالح عباد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 9 - امید مجد
الا مومنان به یکتا خدا
که دارید ایمان به روز جزا
مبادا که فرزند و مال زیاد
شود باعث غفلت از ذکر و یاد
که هر کس شود غافل از کردگار
زیانکار گردد به روز شمار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 8 - امید مجد
بگویند در دل چو بار دگر
بکردیم سوی مدینه گذر
یهودان که دارند ثروت فزون
شده صاحب ارج و عزت کنون
ببایست بیرون کنند از دیار
همه مسلمان فقیر و ندار
ندانند گویا که هر اقتدار
بود در کف قدرت کردگار
بود خاص پیغمبر و مومنین
که گشتند مومن به اسلام و دین
ولیکن دورویان کوتاه بین
نبردند بویی ز ایمان و دین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 7 - امید مجد
همین مردمانند در انجمن
که گویند این یاوه ها در سخن
که هرگز نسازید انفاق مال
بر اصحاب پیغمبر ذوالجلال
که شاید بدین کار یاران وی
رهی از جدائی نمایند طی
بود در ید کردگار جهان
همه گنجهای زمین و آسمان
ولیکن دورویان فارغ ز هوش
نگیرند این نکته ها را به گوش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 6 - امید مجد
چه غفران بخواهی بر این قوم خوار
چه غفران نخواهی ز پروردگار
تفاوت ندارد که یکتا اله
نیامرزد این مردمان را گناه
نخواهد هدایت کند کردگار
چنین قوم بد طینت زشتکار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 5 - امید مجد
چو گویند بر آن دورویان کیش
که یک لحظه آیید اینسوی پیش
که پیغمبر حق نماید دعا
طلب سازد آمرزش از کبریا
نیایند و پیچند زین گفته سر
اگر هم بر ایشان نمایی نظر
ببینی که با نخوت و با غرور
بگردند از پیشگاه تو دور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 4 - امید مجد
چو بر جسم ایشان نمایی نظر
تو را خیره گردد همانا بصر
که دارند آراسته ظاهری
چو بر صورت این کسان بنگری
به گفتن چو آیند ای مصطفی
دهی گوش بر قول آنها فرا
یکی خشک چوبند کاستاده اند
که تکیه به دیوارشان داده اند
که از هر کجائی برآید صدا
از او نیز خیزد ز وحشت ندا
گمان می نمایند تا آن بیان
بر ایشان بود مایه ای از زیان
همانا که با دین تو دشمنند
از ایشان حذر کن که خدعه زنند
بگیرد خدا جانشان زین نسق
که تا کی بتابند رخ را ز حق
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 3 - امید مجد
زبانی ، شده مومن کردگار
به دل گشته کافر به پروردگار
به دلهایشان مهر ، ایزد بزد
که چیزی نفهمند ز آنچه سزد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره منافقون آیه 2 - امید مجد
بکردند سوگند خود را سپر
که با این وسیله به روی بشر
نمایند راه خداوند سد
شمارید این کرده را سخت بد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 560
  • >
  • >>