لیست صرف های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نازعات آیه 2 -
ناشطات : جمع مؤنث سالم ، از مفرد ناشطة ، اسم فاعل مفرد مؤنث ، از ماده نشط .
نشط : مصدر ثلاثی مجرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 1 -
بسم الله
نازعات :جمع مؤنث سالم ، مفرد نازعة ، اسم فاعل مفرد مؤنث ، از ماده نزع
غرق : مصدر ثلاثی مجرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 23 -
بسم الله
یقض : فعل مضارع ثلاثی مجرد ، معتل اللام یائی - یای لام الفعل به جزم افتاده است - ، معلوم و مفرد مذکر غائب .
أمر : فعل ماضی ثلاثی مجرد ، سالم معلوم و مفرد مذکر غائب .
توضیح : یقض : در اصل یقضِیُ بوده ضمه بر یا ثقیل بوده حذف گشته ، یاء نیز به جزم افتاده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 22 -
شاء : فعل ماضی ثلاثی مجرد ، معتل العین یائی و مهموز اللام ، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
أنشر : فعل ماضی ثلاثی مزید باب افعال از نشر ، سالم ، معلوم ، مفرد مذکر غائب
توضیح : شاء : در اصل شـَیـَـأ بوده یای متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 21 -
بسم الله
أمات : فعل ماضی ، ثلاثی مزید باب افعال از موت ، معتل العین واوی، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
أقبر : فعل ماضی ، ثلاثی مزید باب افعال از قبر ، سالم ، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
توضیح : أمات : در اصل أموَتَ بوده حرف عله متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 19 -
خلق : فعل ، ماضی ثلاثی مجرد ، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
قدر : فعل ، ماضی ثلاثی مزید از باب تفعیل ، معلوم ، مفرد مذکر غائب .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 18 -
خلق : فعل ، ثلاثی مجرد ، ماضی ، مفرد مذکر غائب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 17 -
قتل : فعل ماضی مجهول ، مفرد مذکر غائب ، ثلاثی مجرد
اکفر : فعل تعجب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) حاجی احمدی : سلام
ما می تواند استفهامی باشد. چنانکه برخی از علما از جمله علامه طبرسی در مجمع البیان آن را استفهامی ترجمه نموده است.
از این منظر " اکفر" می تواند فعل استفهام باشد
  سوره عبس آیه 15 -
بسم الله
ایدی : جمع ید
سفرة : جمع سافر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 14 -
مرفوعة : اسم مفعول ، مفرد مؤنث ، از رفع .
مطهرة : اسم مفعول ، مفرد مؤنث ، باب تفعیل ، از طهر .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>