لیست صرف های علي اصغر
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مومنون آیه 24 -
.
توضیح : أَنْ یَتَفَضَّلَ:فعل مضارع معرب ومنصوب،مفردمذکرغائب،ثلاثی مزیدباب تَفَعُّل ریشه فَضَلَ-یَفضُلُ
صحیح وسالم،لازم ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرجایزالاستتارهُوَ ومحلا"مرفوع
به معنی:برتری می جوید
یُریدُ :فعل مضارع معرب ومرفوع ،مفردمذکرغائب،ثلاثی مزیدباب اِفعال ریشه رادَ-یَرودُ
معتل واجوف واوی،متعددی،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرجایزالاستتار هو ومحلا"مرفوع
ب معنی:می خواهد
کَفَرُوا :فعل ماضی مبنی برضم،جمع مذکرغائب،ثلاثی مجردریشه کَفَرَ-یَکفُرُ،صحیح وسالم،
لازم ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرمتصل "و" ومحلا"مرفوع
به معنی:کافرشدند
قالَ:فعل ماضی مبنی برفتح،مفردمذکرغائب ،ثلاثی مجردریشه قَوَلَ-یَقُول،معتل واجوف واوی،
متعددی،معلوم،متصرف
به معنی :گفت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 35 -
.
توضیح : وَ:حرف عطف،مبنی برفتح،غیرعامل،غیرمنصرف،غیرمتصرف
اُمِّ:اسم ذات جامد،غیرمصدر.مفرد.مونث حقیقی.معرفه به جهت اضافه.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
اَبی:اسم جامد.غیرمصدر.مفرد.مذکر.معرفه به جهت اضافه.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
ازاسماء ستّه
ه:اسم.ضمیرمتصل نصبی.مفردمذکرغائب.مبنی ومعرفه.غیرمنصرف.غیرمتصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 34 -
.
توضیح : مِنْ :حرف جر.مبنی برسکون.عامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف
الْمَرْءُ :اسم جنس جامد.غیرمصدر.مفرد.مذکر.معرفه به ال.متصرف.منصرف.صحیح الاخر
یَفِرُّ :فعل مضارع معرب ومرفوع.مفردمذکرغائب.ثلاثی مجردریشه فَرَّ-یَفِرُّ.صحیح ومضاعف
لازم.معلوم.متصرف
فاعله:الْمَرْءُ
به معنی می گریزد
یَوْمَ :اسم ظرف.غیرمصدر.جامد.مفرد.مذکر.نکره.متصرف .منصرف.صحیح الاخر
اَخی:اسم جامد.غیرمصدر.مفرد.مذکر.معرفه به جهت اضافه.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
ازاسماء ستّه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 33 -
.
توضیح : الصَّاخَّةُ:اسم .غیرمصدر.مشتق(اسم فاعل).مفرد.مونث مجازی.معرفه.متصرف.منصرف.صحیح الاخر
جاءَتِ :فعل ماضی مبنی برفتح.مفردمونث غائب.ثلاثی مجردریشه جاءَ-یَجِیءُ.معتل واجوف یایی.مهموزاللام.لازم .معلوم.متصرف
فاعله:الصَّاخَّةُ
به معنی آمد
إِذا:اسم ظرف.ازاسماءدائم الاضافه(جمله فعلیه).غیرمتصرف.غیرمنصرف.مبنی برسکون.محلا"منصوب
ف:فاء استیناف.حرف .مبنی برفتح.غیرمتصرف.غیرمنصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 32 -
.
توضیح : مَتاعاً :اسم جنس جامد.غیرمصدر.مفردمذکر.نکره.متصرف.منصرف.صحیح الاخر
لِ:حرف جر.مبنی.عامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف
اَنعام:اسم جنس جامد.غیرمصدر.جمع مکسرنَعَم.مذکر.نکره.متصرف.منصرف.صحیح الاخر
کُم:اسم ضمیرمتصل نصبی.جمع مذکرحاضر.مبنی ومعرفه.غیرمتصرف.غیرمنصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 31 -
.
توضیح : فاکِهَةً :اسم جنس جامدمصدری.نکره.جمع مکسرفَواکِه.مونث.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
أَبًّا:اسم جنس جامد.نکره.جمع مکسراَوَبَ.مذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 30 -
.
توضیح : غُلْباً:اسم.مشتق.صفت مشبهه.جمع مکسراَغلَب-غَلبا.متصرف.منصرف.صحیح الاخر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 29 -
.
توضیح : نَخْلاً:اسم جنس جامد.نکره.مفردمذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
زَیْتُوناً :اسم جنس جامد.نکره.مفردمذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
وَ:حرف عطف.مبنی برفتح.غیرعامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 28 -
.
توضیح : عِنَباً :اسم جنس جامد.نکره.مفردمذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
قَضْباً:اسم جنس جامد.نکره.مفردمذکر.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
وَ:حرف عطف.مبنی برفتح.غیرعامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 27 -
.
توضیح : حَبًّا:اسم جنس جامدمصدری .ثلاثی مجردریشه حَبَّ .مفردمذکر.نکره.منصرف.متصرف.صحیح الاخر
ها:اسم ضمیرمتصل جری.مفردمونث غائب.مبنی.معرفه.غیرمتصرف.غیرمنصرف
فی:حرف جر.مبنی برسکون.عامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف
فَ:حرف عطف.مبنی برفتح.غیرعامل.غیرمنصرف.غیرمتصرف
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>