لیست صرف های عليرضا يعقوبي سورکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فاطر آیه 42 - مبادی
لَیَکُونُنَّ
توضیح : قابل تامل درکلمه لیکونن اینکه حرکت ماقبل از نون ثقیله هرگاه ضمه باشد نشان دهنده اینست که کلمه جمع بوده وهرگاه فتحه باشد مفرد بوده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 73 - مبادی
مَنافِعُ وَ مَشارِبُ
توضیح : کلمات منافع ومشارب به دلیل غیر منصرف بودن ( جمع مکسر بروزن مفاعل ) امکان پذیرش تنوین را ندارند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 29 - مبادی
لَمْ تَکُونُوا
توضیح : هرگاه بر سر فعل مضارع حرف لم بیاید در ترجمه باید ماضی ساده ترجمه شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 19 - تدبر در قرآن کریم
تنوین در رسول کریم تنوین تعظیم است
برای بیان عظمت آن رسول ( فرستاده ) که جبرئیل است بکار رفته است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.