لیست صرف های منصور حميل پور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مریم آیه 4 - نامشخص
قال: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ریشه(ق.و.ل) معتل، اجوف واوی، اعلال به قلب، ثلاثی مجرد، متعدی.

وَهَنَ: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ریشه(و.ه.ن) معتل، مثال واوی، ثلاثی مجرد، لازم، فاعل: العظم.

إشتَعَلَ: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ریشه(ش.ع.ل) صحیح و سالم، ثلاثی مزید، باب افتعال، متعدی.

لم اَکُن: فعل جحد، مضارع متکلم وحده، فعل ناقصه، ریشه(ک.و.ن) معتل، اجوف واوی، اعلال به حذف، ثلاثی مجرد، لازم، فاعل: ضمیر مستتر أنا.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا صرف آیه را کامل بیان فرمایید.
  سوره مریم آیه 3 - نامشخص
نادی: فعل ماضی، مفرد مذکر غایب، ریشه(ن د ی) معتل، ناقص یایی، اعلال به قلب، ثلاثی مزید، باب مفاعله، متعدی.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا صرف آیه را کامل بیان فرمایید.