لیست صرف های مرضيه احمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نصر آیه 3 -
فَ: حرف ربط،جواب شرط
سَبَّح: فعل امر،صیغه (7)،از باب «تفعیل»،بروزن «فَعَّل»،از ریشه «سبح»
بِ:حرف جر،مختص به اسم.
حَمدِ: اسم ،بروزن «فَعل»،مصدر یا اسم مصدر،مفرد،مذکر،معرفه به اضافه.
رَبِّ:اسم ،بروزن «فَعل»،صفت مشبهه که در اصل مصدر بوده است،مفرد،مذکر،معرفه به اضافه.
کَ:ضمیر متصل جری،مفرد مذکر مخاطب،معرفه.
وَ:حرف عطف.
اِستَغفر:فعل امر،صیغه (7)،از باب «استفعال»،بروزن «اِستَفعِل»از ریشه ،«غفر»،سالم،متعدی ،معلوم
هُ:ضمیر متصل نصبی،مفرد مذکر غایب،معرفه
اِنَّ:حرف مشبهة بالفعل،مختص به اسم .
هُ:ضمیر متصل نصبی،مفرد مذکر غایب،معرفه
کانَ: فعل ماضی ناقص،صیغه(1)،از باب «فَعَلَ»،از ریشه کون ؛اجوف واوی
تواباَ:اسم،بروزن«فَعّالاَ»،صیغه مبالغه،مفرد،مذکر،نکره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نصر آیه 2 -
وَ: حرف عطف
رَایتَ: فعل ماضی ،صیغه (7)، از باب «فَعَلَ» بر وزن فَعَلتَ» ، از ریشه «رای»،مهموز العین و ناقص یائی ،متعدی،معلوم
الناس :اسم جمع ،غیر مصدر ،جامد،مذکر،معرفه به اَل،از ریشه «نوس»
یدخلون: فعل مضارع مرفوع ،صیغه (3) ، از ریشه «فَعَلَُ»،بروزن «یَفعُلُونَ»،از ریشه «دخل»،
سالم ،لازم،معلوم،حرف جر ،مختص اسم
فِی: حرف جر ،مختص به اسم
دِینِ:اسم ،بروزن «فِعل»،مصدر ،جامد،مفرد،مذکر ،معرفه به اضافه.
الله : اسم ،غیر مصدر ،مشتق؛مفرد،مذکر،علم.
افواجا: اسم ، بر وزن «اَفعال»،غیرمصدر،جامد،جمع مکسر«فوج»،مذکر،نکره.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ناس آیه 1 -

قُل :فعل امر ،صیغه (7)، از باب "فَعَلَ –َ" بر وزن "فُل " از ریشه "قول "اجوف واوی،متعدی ،معلوم

اعوذ: فعل مضارع، صیغه (13)،از باب "فَعَلَ"بر وزن "اَفُعلُ"،از ریشه "عوذ"،اجوف واوی ،لازم ،معلوم،

بِ:حرف جر ،مختص اسم
ربِّ: اسم ،بر وزن "فَعل"،صفت مشبهه،که در اصل مصدر بوده است ،مفرد،مذکر، معرفه به اضافه
الناس : اسم،بروزن"العادل"،غیرمصدر،جامد،اسم جمع،مذکر،معرفه به اَل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 5 -
وَ:حرف عطف
مِن:حرف جر،مختص اسم
شَرِّ:اسم ،بر وزن"فَعل" ،مصدر،جامد،مفرد،مذکر،نکره
حاسد: اسم فاعل،بروزن"فاعل"،مفرد،مذکر،نکره
اذا: ظرف زمان
حسد : فعل ماضی،صیغه (1) ،از باب "فَعَلَ"ازریشه (حسد)،سالم ،متعدی،معلوم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 4 -
وَ: حرف عطف
مِن:حرف جر،مختص اسم
شَرِّ:اسم ،بر وزن"فَعل" ،مصدر،جامد،مفرد،مذکر،نکره
النفاثات: اسم ،بروزن "الفعالات"،صیغه مبالغه،جمع مونث سالم ، معرفه به اَل
فِی: حرف جر ،مختص به اسم
العقد : اسم،بروزن "الفُعَل"،غیرمصدر،جامد،جمع مکسر از (عُقدَة)مونث مجازی لفظی،معرفه به اَل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 3 -
وَ:حرف عطف
مِن: حرف جر ،مختص اسم
شَرِّ:اسم ،بر وزن"فَعل" ،مصدر،جامد،مفرد،مذکر،نکره
غاسق:اسم فاعل ،بروزن "فاعل "،مفرد،مذکر،نکره
اذا:ظرف زمان
وقب: فعل ماضی ،صیغه (1)، از باب "فَعَلَ" از ریشه "وقب"،مثال واوی ،لازم،معلوم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 2 -
مِن:حرف جر ،مختص به اسم
شَرِّ:اسم ،بر وزن"فَعل ،مصدر،جامد،مفرد،مذکر،نکره
ما:اسم موصول ،مشترک
خَلَقَ:فعل ماضی ،صیغه (1)،از باب "فَعَلَ"،بروزن"فَعَلَ"،ازریشه "خلق "،سالم متعدی،معلوم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 4 -
و: حرف عطف
لم : حرف جزم ،نفی و قلب ،مختص فعل مضارع
لم یکن : فعل مضارع مجزوم ،صیغه (1)، از باب "فَعَل" بر وزن "لم یفُل"،از ریشه "کون " ، اجوف واوی
لَ: حرف جر، مختص به اسم
هُُ:ضمیر متصل جری ، مفرد مذکر غایب ،معرفه
کفواً:اسم ، بروزن "فُعُل "، غیر مصدر ، جامد ،مفرد ، مذکر ، نکره
اَحدٌ: اسم ،بروزن "فَعَِل"،غیر مصدر ،جامد ،مفرد، مذکر ،نکره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 3 -
لم: حرف نفی ، قلب و جزم، مختص به فعل مضارع
(لم) یلد : فعل مضارع مجزوم ،صیغه (1) ،از باب "فَعَلََ ِ"،بر وزن "لم یعل" ،از ریشه "ولد" ،مثال واوی ،متعدی ،معلوم
و: حرف عطف
لم :حرف نفی ، قلب و جزم، مختص به فعل مضارع
(لم) یولد : فعل مضارع مجزوم ،صیغه (1 ) ،از باب فَعَل،بر وزن " لم یُفعَل" ،از ریشه "ولد" ،مثال واوی ،متعدی ،مجهول
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 2 -
الله : اسم غیر مصدر ،مشتق،مفرد،مذکر ،معرفه به علم
الصمد:اسم ،بروزن "الفَعَلُ"،به معنای " المفعول" ،صفت مشبهه ، مفرد ،مذکر ، معرفه به اَل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>