لیست اﻋﺮاب های علي رضا بلوري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عبس آیه 1 - اعراب القرآن
تَوَلَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 2 - اعراب القرآن
أَنْ «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره» جاءَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» الْأَعْمى «فاعل مرفوع یا در محل رفع»‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) سبط الشیخ : بسم الله
الاعمی : محلا مرفوع نیست .
2) سبط الشیخ : بسم الله
" أن جاءه الاعمی " : محلا مجرور به لام جاره مقدره .
  سوره عبس آیه 3 - اعراب القرآن
وَ «واو عطف» ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» یُدْرِیکَ «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»لَعَلَّهُ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم لعل»یَزَّکَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»«خبرلعلمحذوف»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) سبط الشیخ : بسم الله
ما : مرفوع نیست .
مرجع " هو " ، " ما " .
  سوره عبس آیه 4 - اعراب القرآن
أَوْ «حرف عطف» یَذَّکَّرُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» فَتَنْفَعَهُ «(ف)نصب» «فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»الذِّکْرى «فاعل مرفوع یا در محل رفع»‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) سبط الشیخ : بسم الله
مرجع ضمیر هو و هاء ضمیر متصل : الاعمی
ف : نصب نیست ، نصب به ان ناصبه مقدره در جواب لعل می باشد .
الذکری : محلا مرفوع نیست .
  سوره عبس آیه 5 - اعراب القرآن
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»مَنِ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» اسْتَغْنى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) سبط الشیخ : بسم الله
من : مرفوع نیست .
  سوره کوثر آیه 1 -
إِنَّا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(نا)اسم إن»أَعْطَیْناکَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»«(ک)مفعول به» «خبر إنَّ محذوف»الْکَوْثَرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کوثر آیه 2 -
فَصَلِّ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل امر مبنی بر حذف حرف عله (یاء)» «فاعل[أنت]»لِرَبِّکَ «حرف جر و اسم مجرور» «(ک)مضاف إ»وَ «واو عطف» انْحَرْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری»«فاعل[أنت]»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کوثر آیه 3 -
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» شانِئَکَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «(ک)مضاف إ»هُوَ «ضمیر فصل و محلی از اعراب ندارد.» الْأَبْتَرُ «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 -
رَأَیْتَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»
الَّذِی «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
یُکَذِّبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
بِالدِّینِ «حرف جر و اسم مجرور»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) حمیدی سولا : أَ «همزة استفهام»
  سوره ماعون آیه 2 -
فَذلِکَ «فاء رابط برای جواب شرط» «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
الَّذِی «خبر مرفوع یا در محل رفع»
یَدُعُّ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
الْیَتِیمَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>