لیست اﻋﺮاب های مرتضي هاديزاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حاقة آیه 48 -
وَ إِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّقینَ
( و ) حرف عطف
( انَّهُ ) حرف مشبه و اسمش
(لَ) مزحلقه
(تَذْکِرَةٌ ) خبر انّ
( لِلْمُتَّقینَ) جار و مجرور متعلق به ( تذکرة)
این جمله عطف بر جواب قسم می باشد و می توان واو را استیناف دانست و در این صورت جمله نیز استینافیه خواهد بود .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره معارج آیه 38 -
أَنْ یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعیمٍ
أَنْ یُدْخَلَ : ان حرف مصدری و ( یُدْخَلَ ) را تاویل به مصدر می برد و منصوب به نزع خافض و متعلق به یطمع می باشد
یُدْخَلَ : فعل مجهول و نایب فاعل ضمیر مستتر و جَنَّةَ مفعول به مضاف نَعیمٍ مضاف الیه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.