لیست اﻋﺮاب های علي اصغر
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ماعون آیه 1 -
أَ :همزه حرف استفهام
رَأَیْتَ :فعل ماضی مبنی برسکون ظاهرا"وفاعله ضمیر متصل "ت"ومحلا"مرفوع
الَّذی :مفعولٌ به ومحلا"منصوب-اسم موصول
یُکَذِّبُ بِالدِّینِ:صله برای الَّذی
یُکَذِّبُ :فعل مضارع معرب ومرفوع،فاعله ضمیرجایزالاستتارهوومحلا"مرفوع
بِالدِّینِ:جارومجرور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.