لیست اﻋﺮاب های داريوش حلوايي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ص آیه 29 - معجم اعراب الفاظ القرآن الکریم
(کتاب) خبر برای مبتدای محذوف و مرفوع به اعراب ظاهری (أنزلناه)،فعل و فاعل و مفعول- جمله وصفی(مبارک) خبردوم و مرفوع{یا خبر برای مبتدای محذوف} (اللام)در (لِیَدَّبَّروا) لام التعلیل وفعل مضارع منصوب بأن مقدره و علامت نصب ، حذف نون {البته فعل در اصل لِیَتدبّروا ، بوده که حرف (ت) در حرف (د) ادغام شده است . (الواو) فاعل و مرفوع به واو، چون از ملحقات به جمع مذکر سالم می باشد . (واو) حرف عطف و(لیتذکّر) مثل (لیدّبّروا)، منصوب به ان مقدره ، جمله ی اول استینافیه و محلی از اعراب ندارد.(الالباب) مضاف الیه و مجرور .
توضیح : بیان اعراب آیه ی شریفه قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انبیاء آیه 22 -
اعراب آیه ی 22 سوره مبارکه انبیاء
توضیح : لو :حرف شرط/کان:فعل ماضی مبنی بر فتح/فیهما: جار و مجرور، خبر مقدم برای فعل ناقصه کان/ آلهه: اسم مؤخر برای کان و مرفوع/ الاّ: اداه استثناء/ الله : صفت برای آلهه/ ل: جواب فعل ماضی / فسدتا: فعل ماضی مبنی بر فتح ، فاعلش: الف / ف: استینافیه / سبحان : مفعول مطلق و منصوب/ الله: مضاف الیه و مجرور/ربِّ: صفت برای الله/ العرش :مضاف الیه و مجرور/عما: جار ومجرور/ یصفون : فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون و فاعلش:ضمیر بارز واو و محلاً مرفوع.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.