لیست اﻋﺮاب های عليرضا يعقوبي سورکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره صافات آیه 4 - مبادی العربیه
لَواحِدٌ: لام برسر کلمه واحد لام تاکیدیه است و باعث تاکید معناست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 2 - مبادی العربیه
واو قسم از حروف جار است و اسم بعدازخود را مجرور میکند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فاطر آیه 43 - مبادی العربیه
کلمه استکبارا در ابتدای این آیه مفعول مطلق است برای فعل محذوف یستکبرون
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.