لیست اﻋﺮاب های رضا سليماني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره کهف آیه 9 - اعراب القرآن الکریم/محمدرضا رضوانی خراسانی
ام:منقطعه به معنای استفهام
توضیح : ام:منقطعه به معنای استفهام
حسبت:فعل{وفاعل آن ضمیر متصل}
اَنَّ:حرف مشبه بالفعل
اصحاب الکهف:مضاف ومضاف الیه(اسم ان)
و:حرف عطف
الرقیم:عطف به ما قبل
کانوا:کان فعل ناقصه،(وا)اسم کان ومحلا مرفوع
من:حرف جر - --- آیات+نا:مجرور به حرف جر مضاف ومضاف الیه متعلق به عجبا
عجبا:خبر کان ومنصوب
وجمله کانوا محلا مرفوع است وخبر انّ است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 41 -
ربنا:منادای مضاف(یا در تقدیر است)نا مضاف الیه
اغفر:فعل امر(دعا)صیغه9
لی:جارومجرور متعلق به اغفر
و:حرف عطف
ل+والدین+ی=لوالدیّ چون مضاف هنگام اضافه نون جمع حذف می شود.در کل جارومجرور و معطوف به لی
و:حرف عطف للمومنین جارومجرور
یوم:مفعول فیه
یقوم:فعل مضارع مرفوع
الحساب:فاعل الحساب
وکل یقوم الحساب:مضاف الیه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 111 -
و عنت الوجوه...
توضیح : عنت(صیغه4) فعل ماضی است وفاعل آن الوجوه است.الوجوه جمع وفاعل فعل
الحی مفعول است و القیوم صفت است برای حی چه حیی؟حیی که قیوم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : «للحی» جارو مجرور و متعلق به «عنت».
لطفا ترکیب آیه را بطور کامل وارد فرمایید.