لیست اﻋﺮاب های مرضيه اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 4 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
اِتَّبِعُوا:فعل؛واو:فاعلش،ما:مفعولش،أُنزِلَ:فعل مجهول،ضمیرمستترنائب فاعل،این جمله صله است از برای ما،إِلَیکُم: متعلق است به أُنزِلَ،مِن رَبّ:متعلق است به أُنزِلَ،کُم:مضاف الیه است از برای رَبّ،واو:عاطفه،لا تَتَّبِعُوا:فعل نهی واو فاعلش،مِن دُون:حال است برایأولِیاء،هاء:مضاف الیه است از برای دُون،أولیاءَ:مفعول است از برای لا تَتَّبِعُوا،قَلیلاً:نعت است از برای مفعول متلق وجانشین مفعول مطلق است،ما:تأکید است از برایقلیلاً،تَذکَّرُون:فاعل واو فاعلش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 2 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
کِتابٌ:خبر است برای مبتدای محذوف(هذا یا هُوَ)،أُنزِلَ:فعل مجهول ضمیر مستترنائبُ الفاعل،اِلَیکَ: متعلق است به أُنزِلَ،این جمله نعت است برای کِتاب،فاء:رابطه یا عاطفه،لا یَکُن:فعل نهی ناقص،فی صَدرِ:خبر مقدم برای یَکُن،کاف:مضاف الیه است برای صَدر،حَرَجٌ:اسم مؤخر است برای یَکُن،مِنه:نعت است از برای حَرَجٌ،لام:حرف جَرّ،تُنذِرَ:فعل مضارع ضمیر خطاب مستترفاعل،بِهِ:متعلق است به تُنذِرَ،واو:عاطفه،ذِکری:عطف است برمصدر مضاغِ از تُنذِرَ،لِلمُؤمنینَ:نعت است از برای ذِکری،(اعراف/3)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 163 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
لا: حرف استغراق نفی جنس،شریک:اسمش،لَهُ:خبرش:واو:استینافیه،بِذلِکَ:متعلق است به أُمِرتُ،أُمِرتُ: فعل مجهول تاءنائب الفاعلش،واو:عاطفه، أَنَا:مبتدا،أَوَّلُ المُسلمینَ:مضاف ومضاف الیه خبرش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 164 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
قُل: ضمیر خطاب مستتر فاعل،همزه:حرف استفهام،غَیرَاللهِ: مضاف ومضاف الیه مفعول است برای أَبغی، آبغی:فعل ضمیر تکلّمُ فاعل رَبّاً حال است برای غیر یا تمییز است،واو:حالیه،هُوَ:مبتدا،رَبُّ کُل:مضاف و مضاف الیه خبر،شَیء:مضاف الیه است از برای کُلّ،واو: عاطفه یا استینافیه،لا:نافیه،تَکسِبُ:فعل،کُلٌّ نَفسٍ: مضاف ومضاف الیه فاعل است برای تَکسِبُ،اِلّا: ادات حصر واستثناء،عَلَیها:حال است برای نَفس،واو:عاطفه،لا:نافیه،تَزِرُ:فعل،وازِرَةٌ:فاعل،وَزرَأُخری:مضاف ومضاف الیه مفعول است از برای تَزِرُ،ثُمَّ: عاطفه،اِلی رَبِّکُم:جارُّ مجرور و مضاف الیه خبرمقدم،مَرجِعُکُم: مضاف ومضاف الیه مبتدای مؤَخَّر،فاء:عاطفه،یَنَبّأُ:فعل ضمیر مستتر که راجع است به ربّ فاعل،کُم:مفعول است از برای یُنَبّأُ،بِما:متعلق است به یُنَبّأُ،کُنتُم:فعل ناقص ضمیر خطاب اسمش،تَختَلِفُونَ:فعل واو فاعلش این جمله خبر است از برای کُنتُم،فیهِ: متعلق است به تَختَلِفُون
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 165 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
واو:استینافیه،هُوَ:مبتدا،اَلَّذی:خبر،جَعَلَ: فعل ضمیر مستتر فاعل،کُم:مفعول اول،خَلائِفَ الأَرض: مضاف ومضاف الیه مفعول دوم،واو:عاطفه،رَفَعَ:فعل ضمیر مستترفاعل،بَعضَکُم:مضاف ومضاف الیه مفعولش،فَوقَ بَعضٍ:مضاف ومضافٌ الیه ظرف ومتعلق است به رَفَعَ، دَرَجاتٍ: بَدَل است برای فوق، لام:حرف جَرّ،یَبلُوا:فعل ضمیر مستترفاعل، کُم:مفعولش این حرف جر با مد خولش تأویل مصدر می رودو متعلق است به رَفَعَ،فی ماکمتعلق است به یَبلُوا،ءاتکُم:فعل ضمیر مستتر فاعل،کُم:مفعولش این جمله صله است از برای ما، اِنَّ: حرف تأکید ناسخ،رَبَّکَ: مضاف و مضاف الیه اسمش، سَریعُ العِقاب:مضاف ومضاف الیه خبرش،واو:عاطفه،اِنَّ:حرف تأکید ناسخ، هاء:اسمش، لام،حرف تأکید،غَفورٍ:خبر است برای اِنَّ،رَحیمٌ: خبر بعد از خبر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 104 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
لا تُدرِکُهُ :فعل منفی ضمیر متصل منصوب،الآبصار:فاعل،واو:حالیه،هُوَ:مبتدا،یُدرِکُ:فعل ضمیرمستتر فاعل، الأبصار:مفعول و این جمله خبر است برای هُوَ،واو:عاطفه،هُوَ:مبتدا،اَللَّطیفُ:خبراوّل،اَلخَبیر:خبردوم

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 103 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
ذالِکُم: مبتدا خبر اول آن، رَبُّکُم: مضاف و مضاف الیه و خبر دوم،لا:حرف استقراق نفی جنس، اِله:اسم آن،اِلّا:از ادات حصر،هُوَ: بدل از ضمیردر تحت خبر محذوف(موجودٌ)خالِقُ کُلّ:مضاف ومضاف الیه و خبر برای ذالِکُم، شَیءٍ: مضاف الیه برای کُل.مخفی نماند که جملۀ لا اِله اِلا هُو،خبرسوم است برای ذالِکُم، فاء:فصیحه، اُعبُدُوا:فعل،واو:فاعل،ضمیر متصل مفعول،واو:عاطفه، هُوَ: مبتدا،وَکیلٌ: خبر،عَلی کُل: متعلق به وکیلٌ، شَیءٍ: مضاف الیه برای کُلّ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 102 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
بَدُیعُ السَّموات:مضاف و مضاف الیه وخبر برای مبتدای محذوف که عبارت است از لفظ هِوَ ، وَالاَرض:عطف است برالسَّموات، اَنّی: خبر مقدم برای یَکُونُ، یَکُونُ:فعل ناقص، لَهُ: حال برای وَلَد، وَلَدٌ: اسم برای یَکُونُ ،واو:حالیه،لَم تَکُن: فعل ناقص منفی،لَهُ:خبر مقدم برای لَم تَکُن، صاحِبَةٌ:اسم برای لَم تَکُن، واو:عاطفه، خَلَقَ: فعل،ضمیر مستترفاعل،کُلَّ شَیءٍ: مضاف ومضاف الیه و مفعول برای خَلَقَ،واو:عاطفه،هُوَ:مبتدا، عَلیمٌ:خبر،بِکُلّ: متعلق به عَلیمٌ، شَیءٍ: مضاف الیه است برای کُلّ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 74 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
واو:عاطفه،هُوَ:مبتدا،اَلَّذی:خبر،خَلَقَ:فعل، ضمیر مستتر فاعل، اَلسَّموَاتِ:مفعول این جمله ،صله است برای اَلَّذی، وَالأَرضَ:عطف بر اَلسَّموات،بِالحَقّ:حال برای فاعل خَلَقَ، واو:عاطفه،یَومَ: متعلق به عامل مقدّرخبر مُقدّم، یَقُولُ:فعل،ضمیر مستتر فاعل و این جمله مضافٌ الیه است برای یَوم،کُن:فعل،ضمیر مستتر فاعل،فاء:عاطفه،یَکُون:فعل،ضمیر مستتر فاعل و این یَکُون خبر است برای مبتدایی که عبارت است هُوَ محذوف،قُولُهُ:مضاف ومضافٌ اِلیه مبتدای مؤخّر،خبرش یَومَ یَقول است،بَالحَقّ:نعت است برای قَولُهُ،واو:عاطفه،لَهُ:خبرمقدم،اَلمُلکُ:مبتدای مؤخر،یَومَ:بَدَل است برای یَوم سابق،یُنفَخُ:فعل مجهول،فِی الصُّور:نایب فاعل این جمله مضاف الیه است برای یَوم،عالم الغَیب:مضاف ومضاف الیه خبر است برای مبتدای محذوفی که عبارت است ازهُوَ،وَالشَّهادَة:عطف بر اَلغَیب،واو:عاطفه،هُوَ:مبتدا،اَلحَکیمٌ:خبرآن،اَلخبیرُ:خبرپس از خبر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 65 - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
قُل: فعل، امر ضمیر مستتر فاعل، اَلله: مبتدا، یُنَجیّ: فعل، ضمیر مستتر فاعل، کُم: مفعول این جمله، خبر است برای الله، مِنها: متعلق به یُنَجیّ، واو: عاطفه، و مِن کُلّ: عطف بر مِنها، کَرب: مضافٌ اِلَیه برای کُلّ، ثُمَّ: عاطفه، اَنتُم: مبتدا، تُشرِکُون: فعل، واو: و این جمله،خبر است برای اَنتُم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>