لیست لغت های راضيه کارکنان نصرآبادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 72 - قرآن کریم
آووا : منزل و ماوی دادند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 71 - قرآن کریم
امکن منهم : شما را بر آنان چیره کرد و مقهورتان نمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 24 - قرآن کریم
یحول : حایل می گردد و فاصله می اندازد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 19 - قرآن کریم
ان تستفتحوا : اگر طلب پیروزی و فتح و ظفر می کنید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 18 - قرآن کریم
موهن : سست کننده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 16 - قرآن کریم
فئة : گروه ، دسته
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 16 - قرآن کریم
متحیزاً : گراینده - از جایی به جایی رونده
توضیح : مراد جنگجویی است که عقب نشینی او بخاطر پیوستن به دیگران و رزمیدن به همراه ایشان باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 16 - قرآن کریم
متحرفاً : کسی که از سویی به سویی می رود
توضیح : در اینجا مراد کسی است که برای تاکتیک جنگی از قبیل جنگ و گریز یا بدام انداختن دشمن و غیره از برابر دشمن بگریزد و این سو وآن سو رود یا اینکه به گروه دیگری از دشمن حمله ور شود .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 15 - قرآن کریم
زحفاً : در حال لشکر کشی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 12 - قرآن کریم
بنان : سر انگشتان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>