لیست لغت های سيده مينو ميري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 5 -
واکسوا : بپوشانید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 5 -
قِیاماً : وسیله ی قوام ( زندگی) و پایداری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 -
حسیبا : حسابگری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 -
کفی : بس،کافی است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 -
دَفَعْتُمْ : بازگرداندید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 -
یَسْتَعْفِفْ : خوداری کند ، پاکدامنی کند
توضیح : فلیستعفف ← الاستعفاف
الاستعفاف :خویشتنداری کردن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 -
بِداراً : شتابانه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 -
إِسْرافاً : با اسراف و تبذیر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 -
ـادْفَعُوا : برگردانید ، بدهید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 -
رُشْداً : لیاقت ، رشد کافی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>