لیست لغت های هادي جهان دوست
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره جمعة آیه 1 - ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن
الْحَکِیمِ : داناى چنان که هر چیز را بجاى خویش میگذارد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 1 - ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن
الْعَزِیزِ : توانایى که چیزى بر او محال و ممتنع نیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 1 - ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن
الْقُدُّوسِ : مستحق تعظیم و پاک از هر نقص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 1 - ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن
الْمَلِکِ : تواناى بر تصرّف چیزها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.