لیست پیام های فريده رجبي فرد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره شمس آیه 14 - یک نفر=همه
خطبه201/:ای مردم همه افرادجامعه درخشنودی وخشم شریک می باشند،چنانکه شترماده ثمود را یک نفر دست وپابریدامّاعذاب آن تمام قوم ثمودراگرفت زیراهمگی آن راپسندیدند.
قالب : روایی گوینده : فریده رجبی فرد
منبع : نهج البلاغه موضوع اصلی : داستان قوم ثمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 3 - خستگان بی نصیب
عاملة ناصبة،تلاشگررنج برنده
تلاش وکوشش زیادی درزندگی دنیا به خرج می دهند ولی درحقیقت هیچ فایده ای جزخستگی نصیب شان نمی شود.نه عمل مقبولی دردرگاه خدادارند،ونه چیزی ازآن همه ثروت هایی که اندوخته اند می توانندباخودببرندونه نام نیکی ازخودبه یادگارمی گذارندونه فرزندصالحی.آنها زحمت کشان خسته وبینوایند.
قالب : تفسیری گوینده : فریده رجبی فرد
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 12 - سوگندبه زمین صاحب شکاف
زمین کارش این است که شکافته میشود وبعدازاینکه شکافته شد دانه گیاهی ازآن بیرون می آید واصلاً روییدن به معنی شکافتن زمین است یعنی زمین شکافته میشودبرگ دانه ای که درزمین است زمین رامیشکافدوسربیرون می آورد.وقتی قرآن قسم به زمین می خورد که چنین خاصیتی دارد،می خواهد بفرماید که شماهم مثل یک گیاه که اززمین بیرون می آید،زمین شکافته می شودوشما بیرون می آیید.
قالب : تفسیری گوینده : فریده رجبی فرد
منبع : تفسیرقرآن شهیدمطهری موضوع اصلی : اثبات معاد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 8 - بخل ریشه زشتی ها
حضرت امیرالمومنین-علی السلام-می فرمایند:
بخل ورزیدن کانون تمام عیب هاومهاری است که انسان رابه سوی هربدی می کشاند.(حکمت/378)
وسرانجام بخیل رااینگونه بیان می دارند:
درشگفتم ازبخیل:به سوی فقری می شتابدکه ازآن می گریزدوسرمایه ای راازدست میدهدکه برای آن تلاش میکند.دردنیاچون تهیدستان زندگی میکندامادرآخرت چون سرمایه داران محاکمه میشود.
قالب : روایی گوینده : فریده رجبی فرد
منبع : نهج البلاغه موضوع اصلی : بخل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 6 - طغیان
آنچه طغیان می آوردثروت نیست زیراامکانات زندگی مشروع،
نعمتها الهی محسوب میشودآنچه طغیان می آفریندخودرابی نیازدیدن ودرمقابل خداودین به مال متکی شدن است وانسان
موحدهرگزخودراغنی نمی بیند.اگربالاترین ثروت ومقام راهم داشته باشدهمه راازخداوخودرانیازمند خدامی بیند.امااگردید
توحیدی راازانسان بگیرندطغیان خواهدکردواین قاعده ی کلی است وپیامبران امده اندتاباتعالیم خودانسان راباخودش وخدا
آشناکنندوبه اوبفهمانندکه همه چیزش ازخداست
"وَإن لَنالاخرة والاولی"وقتی چنین شدانسان دیگر
نمی تواندطغیان کند.
قالب : تفسیری گوینده : فریده رجبی فرد
منبع : نسیم حیات موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 1 - شب قدرشب برنامه ریزی/شبی برای صعود
شب قدرشب برنامه ریزی
شب قدرشب برنامه ریزی است .کارنامه سال گذشته دراین شب دیده می شود ولیاقتها وشایستگی ها وامتیازهای ماسنجیده می شودوبراساس آنهاامکانات تازه ای به ما می دهند.امام زمان(عج)عهده دار امتیازبندی نامه هاوبرنامه هاست واوست که کارنامه هارامی بیندومی خواندوامکانات تازه را
امضاءمی کند.
قالب : تفسیری گوینده : فریده رجبی فرد
منبع : پیامهای آسمانی/آقای مرتضی دانشمند/مرکزپژوهشهای حوزه موضوع اصلی : سوره قدر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 1 - پیام سوره زلزال
سوره زلزال:نمایشگاه اعمال
ذره های سرنوشت ساز(تدبرشخصی)
قالب : تفسیری گوینده : فریده رجبی فرد
منبع : موضوع اصلی : خیر و شر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.