لیست تفسیر های نصرت عزتي ساميان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 137 -
پس اگر ایمان آوردند به مانند آنچه شما ایمان آورده اید به تحقیق هدایت یافتندو اگر روی برگرداندند پس همانا آنها در بدبختی هستند پس خدا تو را از آنها کفایت می کتد و خدا شنوا و داناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : شقاق معنای مخالفت میدهد
در قسمت ترجمه لازم به ذکرست