لیست سوال های جابر حاتم زادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 179 - راه نجات
گمراهان چگونه هدایت شوند؟
توضیح : آیا چشم و گوش و دل راهی برای بازگشت گمراهان به راه راست است ؟
آیا خداوند به هر چیزی قبل حال و بعد آن آگاه است پس به نتیچه اعمال موجودات آگاهی کامل دارد
چرا امتحان میشویم
قالب : تفسیری گوینده : جابر حاتم زادی
منبع : کتاب مقدس قرآن کریم موضوع اصلی : افعال خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : مقصود آیه سلب اراده نیست. آنها با اعمال خود زمینه هدایت را از خود سلب کردند.