لیست سوال های محمدمهدي شهمرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تکویر آیه 1 - ترجمه قرآن
چرا در آیه اول با وجود اینکه فعل بصورت "ماضی مجهول" آمده، اما در همه ترجمه ها بصورت مضارع با مضمون مستقبل آمده است؟
قالب : تفسیری گوینده : محمدمهدی شهمرادی
منبع : موضوع اصلی : سوره تکویر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : وقتی اذا بر سر فعل ماضی بیاید و مضمون آن نیز رویداد حتمی الوقوع (مانند قیامت) باشد فعل معنای مضارع می دهد
از این جهت ماضی آورده می شود که حتمی الوقوع بودن را برساند