لیست سوال های سميه حدادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 12 - وصیت
چرا در این آیه می فرماید پس از انجام وصیت میت؛دین او را ادا کنید؟
قالب : تفسیری گوینده : سمیه حدادی
منبع : موضوع اصلی : ارث
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : ابتدا از مال متوفی، هر میزان دین یا وصیتی که (به اندازه ثلث مال) کرده باشد، پرداخت می شود و سپس باقیمانده بین ورثه تقسیم می شود.