لیست سوال های سيد محمد جعفري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره صافات آیه 7 - شناخت جمله
چرا بعد از کل شیطان به صورت شیاطین نیامده؟
شاید کل به آسمان دنیا که در آیه قبل آمده برمیگردد!؟
مارد معنی بزرگ نمیدهد؟چون شیطان عکس خوبیهاست توصیفات او هم عکس خوبیهاست و از اعظم برایش استفاده نمیشود؟
توضیح : و شیطان بزرگ را از همه آسمان دنیا و زینت هایش دور نگه داشت
قالب : لغوی گوینده : سید محمد جعفری
منبع : موضوع اصلی : آیات خاص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : هرگاه بعد از کلمه « کلّ » یک اسم مفرد تنوین دار بیاید « کلّ » معنی « هر » می دهد و کلمه «کلّ» اسم است و ضمیر نیست که مرجع برایش در نظر گرفته شود.
«مارد» از ماده «مرد» (بر وزن سرد) در اصل به معنى سرزمین بلندى است که خالى از هر گونه گیاه باشد، به درختى که از برگ برهنه شود نیز «امرد» گویند، و به همین مناسبت بر نوجوانى که مو در صورتش نروئیده این کلمه اطلاق مى‏شود، و در اینجا منظور از «مارد» کسى است که عارى از هر گونه خیر و برکت و به تعبیر خودمان «بى‏همه چیز»! باشد.
  سوره کهف آیه 83 - ذوالقرنین
چرا خداوند از ذوالقرنین استفاده نکرده؟
آیا میخواسته با ذوالقرنینی که در ذهن یهود بوده مقابله کند؟
چرا در این آیه که مردم میخواهند در موردش بپرسند از ذی استفاده شده و در آیاتی که منظور خداست از ذا استفاده شده؟
قالب : لغوی گوینده : سید محمد جعفری
منبع : موضوع اصلی : ذوالقرنین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : کلمه «ذو» از اسماء خمسه است که معرب می‌باشد و چون در این آیه قبل از کلمه، حرف جرّ «عن» آمده بنابراین کلمه «ذی» مجرور خواهد شد و علامت جر آن با «یاء» است اما در آیات 86 و 94 سوره مبارکه کهف، قبل از کلمه، حرف ندا «یا» آمده و «ذا» منادای مضاف منصوب می‌شود که علامت نصب آن «الف» است.
  سوره تکویر آیه 29 - اَن یشاء الله
اِنشا الله درست است یا اَن یَشاء الله ؟
قالب : قواعد عربی گوینده : سید محمد جعفری
منبع : موضوع اصلی : افعال خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : در جمله «إِنْ شاءَ الله» فعل «شاء» ماضی است و «إِنْ» حرف شرط جازم است.
در جمله «أَنْ یَشاءَ اللَّه‏» فعل «یشاء» مضارع است و «أَنْ» حرف مصدری و نصب است و «أَنْ یَشاءَ ...» مصدر مؤوّل است.